TSUNAMI disaster of the Sea

เมื่อหลายพันปีก่อน กองทัพแห่งอันอันเชี่ยนได้วางแผนที่จะเข้าโจมตีชาวแอคโบราณที่อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทร กระแสน้ำถอยห่างจากชายฝั่งไปไกลกว่าปกติ ทำให้เปิดเส้นทางให้กับกองทัพอันเชี่ยน ซึ่งผู้นำของอันเชี่ยนก้ไม่ได้เอะใจหรือสงสัยกลับเกิดความหึกเฮิมมากขึ้นในส่วนของชาวแอคก้ตั้งแถวรับมือกับการเข้าโจมตี ในเวลาต่อมาชาวอันเชี่ยนก้ได้ยกทัพเข้าโจมตีแต่นั่นคือความโชคร้าย
ทหารอันเชี่ยนข้ามไปไม่ถึงครึ่ง น้ำทะเลได้ย้อนกลับมาเป็นคลื่นสูงและเป็นคลื่นที่สูงกว่าปกติทำให้กองทัพอันเชี่ยนล้มตายโถมทำลายกองทัพอันเชี่ยน ส่วนชาวแอคเชื่อว่าพวกเขาพ้นภัยด้วยฝีมือของเทพเจ้าที่ช่วยชีวิตทหารทัพหมื่นคน โดยชาวแอคได้เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่พวกเขานับถือ แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ช่วยพวกเขาไว้น่าจะเป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าคลื่นยักษ์สึนามิ
คลื่นสึนามิ คือ คลื่นที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นการเคลื่อนที่ของพลังงานน้ำที่ก่อตัวขึ้นใต้น้ำ จากการปะทุของภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวใต้น้ำเกิดเป็นคลื่นยักษ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 720 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว
คลื่นสึนามิไม่เพียงทำลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเท่านั้นแต่ยังโถมทำลายตึกและต้นไม้ สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลและน่ากลัวอีกด้วย

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.