การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

๑. การกระทำของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ภูเขาไฟระเบิด การเปลี่ยแปลงของอุณหภูมิและอากาศ พายุ น้ำท่วม

๒. การกระทำของมนุษย์ มนุษย์สามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้ โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น การสร้างเขื่อน ทำถนน ขุดคลอง และการขยายพื้นที่ทำกินให้กว้างขวางออกไป ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านนี้ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

ผลจากกการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รอบคอบ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ย่อมเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความเสื่อมโทรมให้กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นปัญหาต่อมนุษย์เอง ดังนี้

๑. ปัญหามลพิษ

๑) มลพิษทางน้ำ เกิดจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน การทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ จึงทำให้น้ำสกปรกจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

๒) มลพิษทางอากาศ เกิดจากการปล่อยฝุ่นละอองหรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน

๒. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

๑) ป่าไม้ถูกทำลาย เกิดจากการลักลอบตัดไม้ การทำไร่เลื่อนลอ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดิน น้ำป่าไหลบ่าจนดินถล่ม เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

๒) ดินเสื่อมคุณภาพ เกิดจากการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน หรือการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำกันมากเกินไป โดยที่เกษตรกรไม่ฟื้นฟฟูสภาพดินหลังการใช้ประโยชน์

๓) ทรัพยากรชายฝั่งทะเลลดลง เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง ทำให้สูญเสียแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ หรือการลักลอบจับปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เช่น อวนตาถี่ ใช้ไฟฟ้าช็อต ทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ตายหรือใกล้สูญพันธุ์

Credits:

Created with images by NASA Goddard Photo and Video - "NASA's IMAGE Spacecraft View of Aurora Australis from Space [video]"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.