Little inferno

Little inferno is een story based game waarbij je objecten verbrand om vervolgens weer geld aan te verdienen. hoe verder je komt hoe verder het verhaal komt.

je moet combinaties maken van objecten verbranden om challenges te doen om verder te komen de titel geeft meestal de hint.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.