"As mates no supeR" Marzo-abril 17 (5ºEP)

1ª actividade.
 Repasamos as operacións cos números decimais e as distintas unidade de capacidade, traballado previamente na clase.

Na primeira actividade, tiñamos que anotar individualmente nunha libretiña, tres produtos distintos da sección de droguería. Anotar ás súas capacidades, (distintas), e o seu prezo. Despois ordenar de menor a maior ás capacidades e facer a suma do prezo final.

2ª actividade!
Entender as ofertas e telas en conta á hora de mercar, axustándose a un presuposto.
3ª actividade.
Aprendemos a mercar para facer un almorzo saudable e creativo a partires de tres ingredientes: produto lácteo, cereais e froita, e un deles tiña que ser galego. Os resultados foron moivalorados pola encargada do obradoiro, e démonos conta dos almorzos tan variados que podemos facer.

Fixemos tamén o traballo das caixeiras, como identifican os billetes falsos, ...

Un portavoz de cada grupo explicou o almorzó saudable que mercaron ao resto dos compañeiros.

O obradoiro gustounos moito e axudounos a comprender que as matemáticas están presentes en moitas das actividades cotiás da vida e non so no noso libro.

Grazas Eroski!!

Created By
Compañía de María Marzo-Abril 17
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.