คุณลักษณะของครูที่ดีตามพระราชดำรัส Assumption Convent silom School

คุณลักษณะของครูที่ดีตามพระราชดำรัส

Eduzones.com

1 หมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตรงกับหลักธรรม “วิริยะ” หรือ “วิริยารัมภะ”

2 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ตรงกับหลักธรรม “จาคะ”

3 หนักแน่น อดกลั้นอดทน ตรงกับหลักธรรม “ขันติ”

4 รักษาวินัย...อยู่ในระเบียบแบบแผน ตรงกับหลักธรรม “วัตตา” หรือ “วินโย”

5 ปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย ตรงกับหลักธรรม “สังวร”

6 ตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ตรงกับหลักธรรม “สมาธิ”

7 ซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ ตรงกับหลักธรรม “สัจจะ”

8 เมตตาหวังดี ตรงกับหลักธรรม “เมตตา”

9 วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ ตรงกับหลักธรรม “อุเบกขา”

10 อบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ตรงกับหลักธรรม “ปัญญา”

Created By
Weerapong Suksawat ASCS
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.