Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım Ceren DOLU

Dinî Bayramlar

Dinî Bayramlar:

Bayram “Ferah ve sevinç günü” manasına gelir. Dini bayramlar ise, yeryüzünde yaşayan çeşitli dinlere mensup toplulukların belli bir tarihte, bir veya birkaç gün sevinç gösterileriyle kutladığı günlerdir. Bu bayramlara özel ibadetler vardır. Sorusorcevapbul.2017 (alıntıdır)

Dini bayramları Önemseyelim!!
Müslümanların Kutladığı Bayramlar
  1. Ramazan Bayramı
  2. Kurban Bayramı

Credits:

Created with images by Seyfi Şeren - "Gazze'deki kardeşlerimize dua..." • Arian Zwegers - "Istanbul, Blue Mosque"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.