ms.cold meets mr.yabang

ms.cold meets mr.yabang

prologue:

pano nalang kung magtagpo ang dalawang magakasalungat na tao? isang babaeng cold at wlang pakielam at isang mahangin at mayabang na lalake? paano nalng pagnahulog ang isat isa at magkaroon ng love o magaaway nalng cla na parang asot pusa habang buhay...sundan ang makulit na buhay n justine Zeke jackson at zoey jules kim .......at mainlove sa magulong kwentong ng kanilang buhay...................

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.