מסכמים את הביקור בבוסטון מפגש סינכרוני: 25.4.17

,חברים וחברות יקרים

התאוששתם מהג'ט לג? ביום שלישי הקרוב בשעה 19:00-21:00 נפגש סינכרונית לצורך עיבוד וסיכום הנסיעה לבוסטון שימו לב: ההשתתפות חובה

Zoomהמפגש יתקיים במערכת ה בשעה 18:30 נקיים הדרכת רענון המערכת ובדיקת סאונד

אנו מזמינים אתכם לעיין בסיכומי הקייסים, חומרים ותמונות נוספות מן הביקור בקישור הבא

https://goo.gl/1eBN5R

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.