Γιάννης Μαρκέτος Για στιγμεσ που κρατανε στον χρονο

Βαπτιση

Η τελετή κατά την οποία το παιδί αποκτά θρήσκευμα και όνομα. Η φωτογράφιση της βάπτισης είναι η συλλογή αναμνήσεων της πρώτης επαφής του παιδιού με την εκκλησία. Η στιγμή που αποκτά πνευματικούς γονείς που θα το συνοδεύουν μαζί με τους γονείς του στα μονοπάτια της ζωής. Αυτές τις στιγμές καλούμαστε να τις συλλάβουμε με τον φωτογραφικό φακό και να του τις κάνουμε δώρο!

Επικοινωνήστε μαζί μου:

www.johnmarketos.gr

Τηλ: 6987689222

FB: facebook.com/johnmarketos

Mail: info@johnmarketos.gr

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.