Loading

Digiloikka Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmat

MOOC

 • Kemian mallit ja visualisointi, 5 op
 • Kestävä kemia, 5 op
 • Matematiikkaa kaikkialla, 5 op
 • Ohjelmointi matematiikan opetuksessa, 5 op
 • Fysiikan historia, 5 op

"Opiskelijoiden avoimet ja digitaaliset oppimisympäristöt korvaavat perinteisiä luokkatiloja."

Avoin tiede: "--hyödyntää opetuksessa yhä enemmän avoimia foorumeita, digitaalisuutta sekä itse- ja vertaisarviointia."

"Kehitetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä yhteistyössä opiskelijoiden ja opetusteknologianasiantuntijoiden kanssa perinteisen luento-opetuksen rinnalle ja sijaan." M-L

"Koulutusohjelmiin sisällytetään monipuolisesti osallistumista tutkimustoimintaan." M-L

"Kehitetään matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin soveltuvia sähköisiä arviointi- ja suoritusmuotoja edetään ubikampuksen suuntaan." M-L

Yhteistyömallit

 • Mittausautomaatio, 1 op
 • Molekyylimallinnus, 1 op
 • Dynaaminen geometria, 1-3 op
 • Symbolinen laskenta, 2 op

Opiskelijat keskiöön

"--kehittämään koulutusta tulevaisuuden osaamis- ja työelämätarpeiden mukaan."

"ottaa työelämän aktiivisesti mukaan koulutusohjelmiin"

"Osaamisen arviointitapoja monipuolistetaan, ja uudet oppimista tukevat digitaaliset menetelmät otetaan opetukseen mukaan."

"Tutkitaan, luodaan ja jaetaan uusia luonnontieteiden opetukseen soveltuvia pienryhmä- ja verkko-opetusmuotoja." M-L

"Tuetaan pienryhmäopetusta, jossa opiskelijoille annetaan vastuuta opetuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta." M-L

TVT taitoja kartoittava sähköinen koe

 • työkalu oman TVT-osaamisen kartoittamiseen ja
 • muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen osoittaminen

"ottaa käyttöön mobiileja, personoituja opetus- ja opintopalveluita."

"Kehitetään matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin soveltuvia sähköisiä arviointi- ja suoritusmuotoja edetään “ubikampuksen” suuntaan. M-L

Created By
Inkeri Sundqvist
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.