Loading

Galwad Agored Contract Diwylliannol Cynghrair Diwylliant Cymru

Ydy celfyddydau a diwylliannau yng Nghymru’n bwysig i chi? Efallai eich bod chi’n gweithio gyda gweithgareddau creadigol neu’n mwynhau gwylio neu gymryd rhan ynddyn nhw? Os felly, mae angen eich help chi arnom ni. Mae Gynghrair Diwylliant Cymru yn gwahodd cynigion i gynnal digwyddiadau wedi eu hariannu a sgyrsiau yn eich cymunedau.

Mynegwch eich barn am gread fframwaith Contract Diwylliannol yng Nghymru.

Bydd yn cynnwys Gwaith Teg, Amrywiaeth, Iechyd a Llesiant, Cyd-greu, Arweinyddiaeth Gynhwysol, Cyfiawnder Amgylcheddol a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Am wybodaeth bellach am yr alwad, gweler isod

E-bostiwch unrhyw gwestiynau i walesculturealliance@gmail.com

Gallwn dalu am (gwybodaeth bellach)...

Gallwn dalu £25 yr awr i unrhyw un am gyfranogi yn y gwaith hwn ac eithrio’r rhai sydd eisoes ar gyflog llawn amser yn y celfyddydau.

Os ydych ar gyflog llawn amser yn y celfyddydau yna gallwch anfon cynnig a thalu pobl i gymryd rhan (os nad ydynt ar gyflog llawn amser yn y celfyddydau).

Nid oes angen i chi weithio yn y celfyddydau i gymryd rhan. Rydym am glywed safbwyntiau’r bobl hynny sydd â chelfyddydau, diwylliannau a chymunedau Cymru yn agos at eu calon.

Yn ddibynnol ar faint o gynigion byddwn yn eu derbyn, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu ariannu popeth ar hyn o bryd, ond byddwn siarad gyda chi am sut allai eich cynnig gael ei ariannu yn y dyfodol.

Ein nod yw cynnwys cynifer o wahanol safbwyntiau ag sy’n bosibl wrth benderfynu ar beth gaiff ei ariannu.

Yn ogystal â’ch cefnogi gydag amser (trefnu, cynnal a chyfranogi mewn sgyrsiau, ymchwilio, ysgrifennu neu gofnodi eich meddyliau a chasgliadau a’u hanfon atom), gallwn eich cefnogi hefyd gyda chostau mynediad (cyfieithu, Iaith Arwyddion BSL, costau gofal ac yn y blaen) a chyfleusterau i’ch helpu chi i gynnal eich sgyrsiau (mynediad at gyfrif zoom neu hyd yn oed wagle i gynnal cyfarfod os yw hynny’n bosibl). Siaradwch â ni am yr hyn sydd ei angen arnoch a gwnawn ein gorau i’ch helpu.

Gobeithiwn ariannu cynifer o gynigion ag sy’n bosibl, a’n bod wedi rhoi uchafswm o £3000. Mae hyn yn berthnasol i amser nid costau mynediad na chyfleusterau. Gallwn gynorthwyo gyda hynny yn ychwanegol.

Llinell amser (gwybodaeth bellach)...

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 10 Mai 2021

Yna, byddwn yn gofyn i’n panel adolygu’r cynigion hyn gyda’r nod o ymateb i chi ymhen wythnos neu ddwy er mwyn i’r gwaith ddechrau mor fuan ag sy’n bosibl.

Byddwn yn gofyn i chi gyflawni’r gwaith a gafodd ei gynnig erbyn 31 Mai.

Yn ogystal â’r sgyrsiau y byddwch yn eu trefnu, byddwn yn cynnal cyfres o sgyrsiau tua diwedd Mai/ dechrau Mehefin ble y gallwch ddweud wrthym beth ydych wedi ei ddarganfod a chael cyfle i siarad rhagor amdano

Yna, byddwn yn casglu’r holl feddyliau hynny at ei gilydd fel bod fframwaith y contract diwylliannol yn cael ei ddatblygu drwy ddefnyddio’r sgyrsiau hynny. Byddwn yn gwirio’n ôl gyda chi i wneud yn siŵr ein bod yn cynrychioli eich canfyddiadau’n gywir.

Fodd bynnag, nid dyna ddiwedd y broses ond yn hytrach, ei dechrau. Gobeithiwn ddod o hyd i ffyrdd o barhau ac esblygu’r sgyrsiau rydych yn eu dechrau.

Gwyddom fod hyn i gyd yn digwydd yn y dyfodol agos, ond ein gobaith yw y bydd digon o gyfleoedd eraill i gymryd rhan os nad yw’r amser hwn yn gweithio i chi. Os ymunwch â’n rhestr bostio, gallwn roi gwybod i chi am unrhyw gyfleoedd i gymryd rhan.

Meini prawf dethol

Rydym am ariannu casgliad o brosiectau sy’n adlewyrchu hyd a lled y sector a chwmpas gwaith y contract diwylliannol.

Byddwn yn gofyn i’r panel dethol edrych ar ffocws a chyrhaeddiad pob cais. Byddan nhw’n chwilio am safbwyntiau na chlywir mohonynt yn ogystal â gwybodaeth neu brofiad sydd o fudd i gyrhaeddiad ehangach y sgwrs.

Hoffem ariannu cynifer o brosiectau ag sy’n bosibl.

Proses

Galwad agored yw hwn, gall unrhyw un gyflwyno cynnig. Byddwn yn cysylltu â rhai pobl yn uniongyrchol i ofyn iddyn nhw gyflwyno cynnig oherwydd bod ganddynt wybodaeth, sgil neu brofiad penodol.