Diafragma opening in de lens

Het diafragma is de opening in de lens. Een kleine en grote opening kunnen een ander effect geven op de foto met betrekking tot de scherpte. We noemen dit de scherptediepte. In het engels is dit Depth of field afgekort met DOF.

Hieronder zie je het effect van die scherptediepte.

Kleine scherpte-diepte
Grote scherpte-diepte
Als je dichterbij scherpstelt wordt de scherptediepte in verhouding kleiner
In het voorbeeld hierboven zie je:
  • Drie foto's op dezelfde plek gemaakt.
  • De foto's zijn gemaakt met hetzelfde diafragma
  • De foto's zijn scherp gesteld op andere plaatsen: de eerste dichtbij, de tweede verder weg en de derde nog verder weg.
  • Hoe dichterbij er scherp gesteld is hoe kleiner het scherptevlak

De opening in de lens waardoor het licht bij je film kan komen. Dit wordt bepaald door de diameter van de lensopening. De werkzame grootte van deze opening is te veranderen. (Heet f op de digitale camera). De opening van de lens wordt weergegeven in een diafragmagetal. De diafragmagetallen maken onderdeel uit van een standaardreeks.

Hoe groter het getal, hoe kleiner de lensopening is:

Het verschil tussen diafragma 5.6 en 8 noemen we een stop omdat er bij diafragma 5.6 twee keer zoveel licht bij je foto komt als bij f 8.

Het verkleinen van het diafragma (de opening) noemen we diafragmeren. Dit diafragmeren heeft voor het beeld grote gevolgen voor de scherptediepte.

Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Credits:

All rights reserved

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.