Spotkanie sieci bibliotekarzy 19.10.2016 r. Miejska biblioteka pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim

W końcu jesteśmy !

Wszyscy są zachwyceni

Nawet magazyny są wyjątkowe

Po prostu cudnie!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.