Kunstgeschiedenis Middeleeuwen: Relieken

Leeswijzer

Maak gebruik van deze online Spark-pagina door de gemaakte knoppen aan te klikken. Deze zullen je doorsturen naar de daarbij behorende pagina met informatie, beeld en film. Deze startpagina fungeert als de hoofdpagina waarop alle onderwerpen te vinden zijn.

Intro

In het verlengde van de lessen kunstgeschiedenis, jaar 2, blok 6, presenteren wij onze les kunstgeschiedenis met als thema: Middeleeuwen: relieken. Sleutelbegrippen worden gevormd door de woorden:

  • Relikwie
  • Miskelken
  • Monstransen
  • Relikwiehouders
  • De lijkwade van Turijn
  • Functie
  • Edelsmeedkunst
  • Stijlen

Aan de hand van de volgende opzet zullen wij deze begrippen behandelen om een compleet beeld te creeren van dat wat een reliek is, hoe deze ontstaan en wat hier de functie van is.

De reader

Onze reader bestaat uit een aantal teksten die voor de leraar ter ondersteuning dienen bij het vormgeven van een les. Een aantal teksten die we hebben gevonden achten we zeer geschikt voor zowel de docent als de leerlingen. Ze zijn in heldere taal geschreven en daardoor heel goed te gebruiken als huiswerk voor de leerlingen voorafgaand of na afloop van de les. Door te klikken op de knop kom je terecht in een online map waarin alle teksten staan + een document waarin wordt vermeld waar ze vandaan komen.

Logboek

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.