Loading

Wat hebben we bereikt? ChristenUnie Veenendaal | 2014-2018

Het raadsprogramma

"De kracht van Veenendaal" aangevuld met twee voorstellen:

Overleg met Provincie en Rijk en een stappenplan om financiën bij elkaar te krijgen voor de onderkabeling van de hoogspanningslijnen.
Handhaving van het huidige minimabeleid.

Betrouwbare gemeente

Vervroegde bouw van de tweede fase van het Ontmoetingshuis gerealiseerd. Dit geeft rust voor de scholen, leerlingen en ouders en levert op de lange termijn financiële voordelen.

Mede door onze jarenlange inzet wordt met de aankoop van de PEHAVEE fabriek deze bijzondere plek ontwikkeld tot woningbouw met behoud van het karakteristieke gedeelte.

Proef van een jaar lang gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke, ondergrondse parkeergarages.

De ChristenUnie werkt positief mee aan de plannen voor de Vitale winkelstad.

Op ons voorstel is extra geld beschikbaar gesteld voor de Volksuniversiteit voor de nodige continuïteit van het cursusaanbod en voor het uitvoeringstraject van de samenwerking.

We hebben actief en constructief meegewerkt in de samenwerking regio FoodValley.

Wij hebben een dringend appèl gedaan bij de commissie Ruimte van de Provinciale Staten om het inpassingplan Kantoren van de Provincie ten gunste van Veenendaal te wijzigen.

Op ons voorstel wordt het landelijk meldpunt loverboys onder de aandacht gebracht bij jongeren en andere belanghebbenden.

Op ons initiatief zijn er professionele verkiezingsborden in Veenendaal geplaatst.

In de Welstandsnota zijn voor bedrijven en sportorganisaties minder reclameregels opgenomen, op deze manier wordt het ondernemerschap gestimuleerd.

Dienstbare samenleving

Precarioheffing is ingevoerd op leidingen van netwerkbeheerders, die zich bevinden in en boven de grond. Dit geld willen we o.a. gebruiken voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Maar ook voor zorg, welzijn, cultuur en minimabeleid.

Het positieve, financiële saldo door minder verwachte uitgaven aan de zorg in het sociale domein is omgezet naar een financiële reserve voor het sociale domein.

Op ons initiatief is een monument geplaatst bij het kindergrafveld op de begraafplaats De Munnikenhof.

Meer samenwerking op het diaconale vlak is ontstaan naar aanleiding van ons Kerkenonderzoek en de thema-avond over 'De rol van kerken in het sociaal domein'. Uit ons Kerkenonderzoek blijkt dat de kerken in Veenendaal sterk bij zorg en welzijn zijn betrokken.

Door onze aanpassing op de Blijverslening wordt tegemoet gekomen aan woonwensen van ouderen, kostenbesparing in de zorg en het levensloopbestendig maken van eigen woningen.

De bestrijding van kinderarmoede is voor de ChristenUnie een aangelegen punt. Wij hebben dan ook van harte alle maatregelen ondersteund.

Op initiatief van de ChristenUnie is er financiële ruimte van maximaal € 1 miljoen om de positie van zorgbehoevende ouderen, jongeren, minima en mensen zonder werk te ondersteunen.

De Voedselbank Veenendaal en onderwijsinstelling Overstag zijn op ons initiatief opgenomen in het gemeentelijk beleid, waardoor huisvesting voor de komende jaren gewaarborgd is.

Op ons voorstel is onderzoek gedaan naar 'hiaten' en specifieke behoeften in de zorg. € 2,3 miljoen is beschikbaar gesteld voor zorg, ondersteuning en initiatieven die ontstaan vanuit de samenleving.

Daklozenopvang in Veenendaal tijdens extreme weersomstandigheden is geregeld.

Een verlaging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en een voorstel om iedereen een korting van € 227,50 per jaar op de maximale eigen bijdrage te geven, is mede door ons gerealiseerd.

Op ons initiatief zijn vanaf 2017 de kosten voor de schoonmaakondersteuning niet gestegen. Mensen met een minimuminkomen ontvangen daar bovenop een financiële compensatie.

Op ons verzoek zijn belangrijke toezeggingen gedaan om de doelstellingen in het beleidsplan Schulddienstverlening aan te scherpen ten behoeve van voorkomen van schulden en voorkomen van recidieven. Er is ook een schuldenconferentie georganiseerd.

Duurzame leefomgeving

De mogelijkheid voor open schoolpleinen en multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen.

Wij stellen alles in het werk om de 4,5 kilometer lange hoogspanningslijnen ondergronds te krijgen. De tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Het wachten is op definitieve wetgeving die onderkabeling in Veenendaal financieel mogelijk moet maken. Hiervoor zijn in de Tweede Kamer in februari al besluiten genomen en ook de provinciale statenfractie zet zich hier sterk voor in.

De spoorwegonderdoorgangen Nieuweweg Noord -Voorpoort worden ontwikkeld. Mede door onze inspanningen komt er een onderdoorgang voor autoverkeer en een aparte onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Hiermee wordt de Nieuweweg-Noord autoluw.

In 2035 Veenendaal energieneutraal, dat is het streven. Mede dankzij onze inspanning heeft de gemeente zich aangesloten bij het zonnepanelenproject van Ondernemend Veenendaal.

Extra activiteiten zijn ingezet voor het structureel opruimen van zwerfafval In Veenendaal. Zes scholen en twee instellingen hebben zich aangemeld voor het Zakgeldproject.

Er zijn verkoopwaarden voor molen De Vriendschap op ons initiatief ingebracht, zodat het goed functioneren van deze molen permanent gewaarborgd blijft.

Dankzij ons voorstel wordt in Veenendaal meer ruimte gegeven aan groen en water. Vanwege klimaatveranderingen en hittestress worden particulieren aangemoedigd de bestrating in hun tuin deels te vervangen door groen of water.

We hebben een constructieve bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de Strategische Visie Veenendaal 2025.

Met busvervoerder Syntus zou het OV in Veenendaal en omgeving er op vooruit gaan. Ook voor mensen die wat minder makkelijk ter been zijn. Ondanks een flinke negatieve ervaring, heeft de ChristenUnie zich positief opgesteld. Syntus heeft verbeteringen doorgevoerd.

Op ons initiatief is er in de wijk West bij De Monding een proef met verlichting in het wegdek die de automobilist bij de gevaarlijke fietskruising waarschuwt voor naderende fietsers. Een relatief goedkope oplossing die wij ook bij andere gevaarlijke fietskruisingen in Veenendaal willen.

Wij hebben op het gebied van duurzaamheid voorstellen gedaan voor het terugdringen van ongeadresseerd drukwerk en voor stimulering van afvalscheiding op scholen en in gemeentehuis.

Als ChristenUnie hebben we met succes voor de jaren 2018 tot en met 2021 € 2,3 miljoen beschikbaar kunnen stellen voor verhoging van het kwaliteitsniveau van het onderhoud aan de Openbare ruimte in de wijken en op de bedrijventerreinen.

Dankzij goede samenwerking is er overeenstemming over het stadsstrand. De omvang van het stadsstrand zal groter zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was en de afwerking van het winkelrondje kan doorgang vinden.

Een grote rotonde en verbetering van de fiets- en looproute van de Prins Bernhardlaan naar het centrum is gerealiseerd.

Ten behoeve van de plannen verbreding van de Rondweg Oost zijn richting de provincie extra voorwaarden opgenomen om de leefbaarheid van de omwonenden te garanderen.

Er is een duurzaamheidslening in het leven geroepen waar inwoners gebruik van kunnen maken om energiebesparende maatregelen aan hun woning te realiseren.

SPEERPUNTEN 2018-2022

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.