Kernenergie Tom aarnink 2k4 🍺

Wat is kern engerie

Kern engerie is een schone vorm van engerie omdat wat er uit komt is schoon maar het afal wat er van af komt is er gevaarlijk daar kun je veel bommen of andere wapens van maken die heel gevaarlijk zijn want de stoffen die er uit komt dat zijn gemene stoffen want als je die in je lichaam hebt dan kun je misvormde kinderen krijgen en dieren kunnen ook misvormd worden als je die stoffen binnen krijgen

Kern afal

Kern afal is heel schadelijk vooral als je het laat ontploffen want dan komen schadelijke stoffen vrij waar je dan gelijk dood aan gaat maar ook waar je ook kanker van kan krijgen en je kan er ook misvormde kinder en dieren kunnen misvormde dieren van maken bijvoorbeeld twee hoofden of 6 poten of 3 oren. Er zijn ook in China cinameese tweelingen die hebben 1 lichaam maar twee hoofden. Mensen die bij de ramp in Tsjernobyl waren hebben dat je zijn plaatselijk overleden of hebben kanker gekregen of die hebben misvormde kinderen gekregen.

Hoe werkt het

Hoe werkt een cerncentrale

Veilig afgeschermd door staal en beton bevindt zich in het hart van de kerncentrale de “kern” (1). Hierin wordt warmte geproduceerd. Die ontstaat door het splijten van uraniumkernen, de splijtstof. De warmte wordt opgenomen door water van de nucleaire kringloop dat onder hoge druk circuleert door het reactorvat (2). Met de warmte wordt stoom gemaakt in de secundaire (niet-nucleaire) kringloop van de stoomgenerator (3). De stoom drijft een turbine (4) aan. Die zit op een as die een generator (5) aandrijft. De stroom die de generator opwekt, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. De stoom wordt in een condensor (6) gekoeld tot water. Dat koelen gebeurt door koud oppervlaktewater uit de Westerschelde (7) langs het stoomsysteem te voeren.

Kernenergie wordt opgewekt door het splijten van kernen van uranium. Bij kernsplijting deelt een zware onstabiele atoomkern zich in twee of meer lichtere kernen, waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen. Kernsplijting is een nucleaire kettingreactie die in een kerncentrale onder controle wordt gehouden. De splijting van een kilogram uranium levert bijna 23 miljoen kWh warmte op, dat is genoeg energie om bijna 7000 huishoudens voor een jaar van stroom te voorzien.

Voor en nadelen

Het kernenergiedebat centreert zich gewoonlijk rond een vijftal vermeende voor- en nadelen van kernenergie. Het betreft om kernafval, duurzaamheid, CO₂-uitstoot en het klimaatvraagstuk, veiligheid en nucleaire proliferatie. Van land tot land zijn er bovendien vragen met betrekking tot het kostenplaatje en het al of niet wenselijk achten van een gediversifieerde energieportefeuille, maar omdat die zaken zeer specifiek zijn en de onderstaande vijf punten wel algemeen geldig zijn zal er in dit artikel geen aandacht aan worden besteed

Credits:

Created with images by falco - "france rhône river"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.