Loading

Stareslike na festivalu Plavajoči grad, Grad Snežnik, 4. 8. 2017

Grad Snežnik je že sam po sebi zanimiv in prav primeren ambient za nastope. Na letošnjem festivalu Plavajoči grad pa je bila za prizorišče na travniku pred gradom postavljena scena. Na belo ozadje, razporejeno v več ravnin, smo projecirali fotografije s strani Stareslike.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.