El nostre món en guerra Gabinet de drets humans i centre de dret internacional humanitari

La base de la campanya és l'exposició fotográfica Our world at war, una iniciativa del CICR per a conmemorar vàries efemérides l'any 2009, entre elles els 150 anys de la batalla de Solferino i el 60è aniversari dels convenis de Ginebra.

Franco Pagetti (CICR) Agpencia VII

S'enmarca en la campanya mundial El nostre món, la teva acció per recordar-nos que el nostre món afronta reptes sense precedents.

"La guerra i la violencia poden privar-nos de moltes coses, però tots tenim alguna cosa en comú que és universal i durador: la dignitat humana. Darrera el patiment sempre hi ha algú i és això el que sobresurt amb nitidesa a l'exposició" - Yves Daccord, Director de comunicación del CICR

James Nachtwey (CICR) VII

En què consisteix la campanya?

 1. L'exposició fotográfica: cinc reconeguts fotògrafs de guerra s’uneixen per cridar l’atenció al món sobre les histories personals de pèrdua i patiment que succeeixen durant els conflictes armats.
 2. Material audivoisual de la campanya i informe inèdit del CICR Our World, views from the field.
 3. Material de difusió de l'exposició
 4. Dossier pedagògic per treballar les temàtiques de la campanya
 5. Presentació pública d'aquesta campanya i els seus recursos

Franco Pagetti (CICR) VII

Per què una exposició fotogràfica?

Una manera de sensibilitzar a la población és documentar, mitjançant fotografíes en aquesta ocasió, les realitat que en ells s'hi viuen.

Ron Haviv (CICR) VII

James Nachtwey (CICR) VII

Objectius de l'exposició

 1. Documentar les realitats que es viuen a les guerres i apropar aquesta realitat als destinataris de l'exposició
 2. Motivar a les persones perquè actuïn a favor de les víctimes dels conflictes armats
 3. Transmetre la importancia de respoectar el DIH per limitar les conseqüències dels conflictes armats
Ron Haviv (CICR) VII

Destinataris/àries

Població en general a partir dels 15 anys, especialmente:

 • Centres educatius, centres d'edudació no formal
 • Estudiants universitaris
 • Mitjans de comunicació
 • Membres de Creu Roja
"La compassió humanitza els problemes, ens ajuda a identificar-nos amb els altres i ens exigeix corregir el que és inacceptable" - James Nachtwey, fotògraf de l'exposició

Ron Haviv (CICR) VII

El valor afegit de l'exposició

Gràcies a més de 13 milions de voluntàris i voluntàries, el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja es troba en una posición idònia per promoure els Principis i Valors Humanitaris

Més enllà d'això s'aporten elements que permeten potenciar els efectes sensibilitzadors i es realitza un dossier amb activitats complementàries com tallers, xerrades, visites guiades, entre altres

Sol·licita la campanya

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.