Loading

Къде стои KBC, когато става въпрос за животните и тяхното благосъстояние? 04.10.2021

Декларация за благосъстоянието на животните

4ти октомври е Международният ден на животните, който има за цел да повиши осведомеността относно ужасните условия, в които живеят някои животни. Този ден е чудесен повод да ви разкажем малко повече за отношението на KBC Group и KBC Asset Management относно благосъстоянието на животните.

За своите застрахователни, кредитни и корпоративно-консултантски услуги KBC одобрява всеобщата декларация за хуманно отношение към животните от Световната организация за здраве на животните. Тази декларация призовава за световно признание на основните нужди за благосъстоянието им.

Накратко животните никога не трябва да страдат от:

  • глад, недохранване или жажда
  • страх или физически дискомфорт
  • болка, наранявания, болести и
  • също така трябва да са свободни да изразяват нормалните си модели на поведение
Благосъстоянието на животните и социално отговорно инвестиране

KBC отделя внимание на хуманното отношение към животните и чрез своите инвестиции, по-специално чрез използването на модела "най-добрия в клас". Този модел определя риск рейтинга ESG (околна среда, социална политика и корпоративно управление) на всяка компания.

KBC използва различни параметри, чрез които определя този ESG риск рейтинг - два, от които са свързани с благосъстоянието на животните. Един взима под внимание тестването върху тях, а другият - хуманното отношение към тях като цяло. В релевантните сектори KBC използва тези два параметъра, за да изследва дали някоя компания има политика за хуманно отношение към животните, както и нейното качество.

Политика за изключване на животинска кожа

KBC AM също прилага политика за изключване на кожа от животни в своите социално отговорни фондове. Това означава, че всички продукти, произведени от животни, които се ловуват или отглеждат единствено за кожата или козината си, са изключени от тези фондове.

Тези продукти предизвикват доста противоречиви мнения, тъй като застрашават оцеляването на определени видове и причиняват ненужно страдание на животните, а всъщност има достатъчно други алтернативи за направата им.

При никакви обстоятелства не допускаме компании, които получават приходи от производството (повече от 5%) или продажбата (повече от 10%) на кожа. Пример за компания, изключена от наш инвестиционен фонд, е Canada Goose Holdings - компания, която продава якета и други дрехи, изработени от кожа на койот.

"Продуктите, застрашаващи оцеляването на даден вид и причиняващи ненужни страдания, са изключени от нашите социално отговорни инвестиции“

Информацията, предоставена в настоящия маркетингов материал, не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Дистрибуторът е задължен да уведомява своите клиенти за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите, включително за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи. Допълнителна информация можете да получите и на страницата на ОББ Асет Мениджмънт - www.ubbam.bg и на дистрибутора - ОББ АД - www.ubb.bg.

Credits:

Created with an image by Alexas_Fotos - "red fox animal wildlife"