Het water meandert weer in het beekdal van Boven Regge de Meene werk in uitvoering Waterschap Vechtstromen – januari tot en met juni 2017

Sinds januari 2017 werkt waterschap Vechtstromen aan de Regge in Goor om de rivier te laten voldoen aan de huidige normen voor het beheer van water. Langs de Boven Regge zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook zijn er twee nieuwe stuwen aangebracht in de zijwaterlopen van de Regge. Door deze herinrichting is de Regge ook in het gebied De Meene een levendige rivier die voldoet aan de huidige normen voor waterbeheer

Titel?

In 1998 is door voormalig waterschap Regge en Dinkel de Reggevisie vastgesteld. Een groot deel van deze plannen is inmiddels uitgevoerd, maar er ontbraken nog enkele schakels. Eén van deze schakels was de inrichting van de Regge in het gebied De Meene (tussen het Twentekanaal en Goor). Ook dit gedeelte van de Regge is nu opnieuw ingericht waardoor het gebied een stuk levendiger en aantrekkelijker is voor mens, plant en dier.

Aannemers Negam uit Oldenzaal en Moekotte uit Enschede hebben de werkzaamheden uitgevoerd. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind juni afgerond.

De werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Created By
Thomas van Rikxoort
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.