Kernenergie

Kernenergie ontstaat bij het splijte van atoomkernen van uranium. Uranium is net als aardgas, steenkool en aardolie een niet ohernieuwbare grondstof en kan dus in de loop van de jaren opraken. Bij kernenergie komen geen broeikasgassen voor zoals CO2 vrij. Toch wordt word dit ook grijze energie genoemd omdat er heel veel na delen bij zijn want er is bij kernenergie sprake van radioactief afval. De straling die vrijkomt van radioactief afval kan heel gevaarlijk zijn voor mensen en dieren en kan ernstige problemen veroorzaken. Als d'r wat van die straling vrij komt. Het word ook in bommen gebruikt omdat het zoveel kan verwoesten.

Voor en nadelen van kernenergie

Voordelen .Bij kernenergie komen geen broeikasgassen zoals CO2 vrij. En uranium kost heel weinig. En het word gevonden in meerdere werelddelen.

Nadelen zijn

Het grootste nadeel is de straling en de kracht van de straling daarom hebben ze het ook voor in de wapenindustrie gebruikt om grote bommen te creƫeren die in een korte tijd een heel groot stuk land kan verwoesten De gevolgen van een kernongeluk kunnen groot zijn. Niemand zal ontkennen dat de gevolgen van de twee belangrijkste kernongelukken (Tsjernobyl 1986; Fukushima 2011) groot zijn voor de wijde omgeving. Net als voor heel veel industriƫle activiteiten moeten voordelen dus worden afgewogen tegen de nadelen. Dat betekent dat soms moet worden besloten om geen kernenergie te gebruiken bijvoorbeeld als we vinden dat een centrale niet langer veilig is en deze moet worden gesloten. En een groot nadeel is dat de straling zo lang blijft hangen en ze het niet zo even weg kunnen halen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.