הערכת מורים ככלי פדגוגי מצמיח יום מנחים פדגוגיים, 22.2.17, מטח תל אביב

דמיינו את חייכם ללא משוב: אתם מתנהגים כך או אחרת ואיש אינו אומר לכם במפורש או במרומז: יופי, כל הכבוד! או: "נו, באמת... איך אתם מרגישים? מאבדים כיוון, צפים בחלל, הולכים לאיבוד?... בני אדם הם יצורים המתהווים באמצעות קבלת משובים מהסביבה

"מאיה בוזו-שוורץ ויורם הרפז, "משוב שוטף מקדם למידה טובה

תמיד רציתם לדעת כיצד לקדם את ההוראה באמצעות תצפיות ושיח פדגוגי? קובי גוטרמן מסביר בסרטון על הכוח של התצפית לייצר חשיבה רפלקטיבית, לשנות דרכי הוראה ולהצמיח את המורה למקום שלא היה בו קודם, ומציג בכמה צעדים פשוטים כיצד לעשות זאת

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.