Loading

Hothantering låg affekt och musik gör alla tryggare på Hvb-hemmet

Hot och våld är vardag för många som jobbar på HVB-hem. Nu ska bristerna granskas. På Hagen i Kullavik har man jobbat hårt för att minimera riskerna. Inget ensamarbete. Utbildad personal. Och ett bemötande som handlar om att skilja på sina egna och andras känslor.

Text: Maria Bard Foto: Nora Lorek

Hittills har 70 procent av de HVB-hem och LSS-boenden som Arbetsmiljöverket granskat haft brister som måste åtgärdas.

Det är en knasterkall eftermiddag i Kullavik utanför Göteborg, och i den stora villan som tillhör HVB-hemmet Hagen råder tillfälligt lugn. Några av ungdomarna som bor här är fortfarande i skolan, andra har följt med personalen till affären för att handla mat till middagen. Pontus Javette som är behandlingssekreterare och Andreas Abrahamsson, behandlingshandläggare, passar på att ta en paus.

På Hagen har man försökt skapa en så hemlik miljö som möjligt. Barn och unga kan bo här i allt från ett par månader till flera år.

Den sista eftermiddagssolen lyser upp väggarna i allrummet och i ett hörn står en keyboard och en gitarr. Flera i personalen är musikintresserade, och även om de inte har någon uppstyrd undervisning, har musiken visat sig vara en väg till att lära känna ungdomarna som ibland har svårt sitta still och samtala. Vid ett par tillfällen har de till och med spelat in en skiva tillsammans.

— Många av dem är otroligt kreativa och det har hänt att någon av dem har skrivit en text som jag hjälper till att tonsätta. Texterna har handlat om skiten som de har gått igenom eller om att de vill be sina föräldrar om förlåtelse, säger Andreas Abrahamsson.

HVB-hemmet Hagen, Kullavik.

De som bor på Hagen är mellan nio och arton år, och orsakerna till att en tillfällig placering här är nödvändig varierar. Ofta handlar det om någon form av familje- eller skolrelaterad problematik där ett utåtagerande beteende kan vara en del. Och visst händer det att oroliga situationer uppstår. Ett scenario som kan utspela sig är att någon av de boende har fått ett negativt besked från skola eller myndighet, och i brist på sätt att hantera sina känslor, agerar ut genom att till exempel kasta saker omkring sig. Då gäller det för personalen att snabbt avgöra om situationen innebär någon fara. Oftast är så inte fallet, och då väljer man hellre att ta de andra ungdomarna åt sidan och låta personen lugna ner sig i stället för att göra ett ingripande.

— Vi jobbar med ungdomar som kan vara traumatiserade på olika sätt, och då kan det vara mer triggande att man till exempel försöker ta i dem. Om vi upplever att vi inte har kontroll över situationen föredrar vi att larma polis. Vi vill att de ska känna fortsatt förtroende för oss och då vill vi inte vara de som gör ett ingripande, säger Pontus Javette.

Händer något allvarligt får personalen samtalsstöd. En sista utväg är att placera om en klient.

I november förra året inträffade en händelse som fick arbetsmiljöfrågan gällande hot och våld på HVB-hem att hamna i fokus. På ett hem i Trollhättan i knivhöggs en 17-årig flicka till döds av en annan boende. Även om det är ovanligt att så allvarliga händelser sker uppmärksammar nu Arbetsmiljöverket att hot och våld tycks vara vardag för många anställda på HVB-hem. Så många som 40 procent av de arbetsskadeanmälningar som kommer in från HVB-hem och LSS-boenden gäller just hot och våld, och det är också en vanligare sjukskrivningsorsak jämfört med andra branscher.

Jag har varit i branschen i 20 år och upplever att vi har betydligt färre våldsamma och hotfulla situationer med det synsättet.

På Hagen i Kullavik påbörjas det hot- och våldsförebyggande arbetet redan innan klienterna skrivs in. Man försöker ta reda på vilka situationer som kan vara triggande för personen, om hen har ett utåtagerande beteende och om boendet i så fall har resurser nog att ta emot dem. De har också byggt om huset för att skapa rum för avskildhet och minska risken för konfrontationer, till exempel genom att bygga fler badrum och ingångar. Men det som har gjort allra störst skillnad är ett förhållningssätt som kallas lågaffektivt bemötande.

— Jag har varit i branschen i 20 år och upplever att vi har betydligt färre våldsamma och hotfulla situationer med det synsättet. Tidigare ansåg man att den vuxnes roll var att sätta en gräns och se till att ingen klev över den. Gjorde de det motade man tillbaka dem fysiskt, det var behandlarens uppgift. Då kunde det bli våldsamt. Samtidigt har vi blivit bättre på att skriva tillbudsrapporter vilket är en fförutsättning för att uppmärksamma problem i arbetsmiljön, berättar Rikard Viberg som är enhetschef på avdelning för yngre barn.

"Vi har blivit väldigt bra på att hålla nere nivån. Samtidigt går det inte att bygga bort allt. Enstaka händelser kan alltid inträffa, säger Rikard Viberg som är enhetschef.

På avdelningen för de äldre barnen på Hagen, börjar en aptitretande doft av matlagning att sprida sig. Det är snart dags för middag. Behandlingssekreteraren Pontus Javette, som ska jobba dygnspass har fått överlämning från dagpersonalen. Vanligtvis går de igenom vad som har hänt under dagen. Hur oroligt det är och hur många tillbud de har varierar till stor del på vilka som bor på hemmet.

— Det kan komma perioder som är tuffare än andra, men jag har aldrig upplevt att det är tufft att gå till jobbet. Det finns ju sätt att prata om det. Vi har handledning och mycket samtal med varandra och chefer som backar upp när det är tungt.

"Vi jobbar med ungdomar som kan vara traumatiserade på olika sätt, och då kan det vara mer triggande att man till exempel försöker ta i dem."

Samtidigt arbetar de i en miljö där hot och våld kan förekomma, och det finns en risk i att man ibland låter saker och ting passera.

— När det inträffar händelser som är värre än det som har hänt här, blir det en påminnelse att jobba ännu mer förebyggande och verkligen se varandra. Både ungdomar och personal. Vi måste ju vara friska och ta hand om oss själva både fysiskt och psykiskt för att orka med.

HVB-hem:

  • HVB-hem står för hem för vård eller boende. En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Målgrupp är bland annat barn, unga eller familjer med behov inom socialtjänstens område, till exempel beroendeproblematik. Även ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige kan få plats på HVB-hem.
  • LSS-boende är ett boende som är anpassat för personer med funktionsnedsättning. LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Källa: IVO, Inspektionen för vård och omsorg

70 procent brister

  • Under 2018-2021 bedriver Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där hot och våld samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.
  • Granskningen omfattar 800 av landets HVB-hem och LSS-boenden, och projektet ska bidra till att fler av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hot och våld. Hittills har 70 procent haft brister som måste åtgärdas.

Lågaffektivt bemötande

  • Lågaffektivt bemötande är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende. En stor del i det lågaffektiva bemötandet handlar om att inte låta sig smittas av den andras affekt, till exempel om personen blir upprörd eller arg. I stället för att ingripa fysiskt, försöker man hjälpa personen att återfå kontrollen över sina känslor. Det handlar också om att skapa positiva förväntningar och anpassa kraven efter personens förmåga.

Källa: Bo Hejlskov, legitimerad psykolog, föreläsare och författare.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.