Kandidatstudier statskunskap med masskommunikation, Åbo AkAdemi

En kandidatexamen i statskunskap består av 180 p, och om du följer vår rekommenderade studiegång tar dina studier tre år.

Under det första året kommer du att gå tre grundkurser i ditt huvudämne, statskunskap.

Statskunskap, grundkurs (10 p)

Varför är det viktigt att analysera politik? Vad innebär det att studera statsvetenskap? Vilka typer av frågor försöker statsvetare besvara? Grundkursen fungerar som en introduktion till statsvetenskap som vetenskaplig disciplin. Vi diskuterar begrepp som makt, inflytande, politiskt deltagande och politisk kommunikation. Vi ser också på likheter och skillnader i olika politiska system och bekantar oss med särdragen i finländska politik.

Politikens teori och praxis (5p)

Målet med kursen är att levandegöra de statsvetenskapliga teorier och begrepp som de studerande tagit del av under grundkursen - hur analyserar man politik i praktiken? Under kursen övar deltagarna sig i att teoretiskt och begreppsligt analysera skildringar av den politiska praktiken i form av filmer, TV-serier och skönlitterära verk. Ett ytterligare mål är att kursdeltagarna skall öva sig i och lära sig att på ett ledigt men övertygande och trovärdigt sätt presentera resultaten av sina analyser

Statsvetenskapliga forskningsproblem (10 p)

I kursen lär du dig att problematisera politiska fenomen och händelser i vardagen och nyhetsflödet - hur kan dessa konkreta fenomen göras till statsvetenskapliga problemställningar? Vi inleder kursen med att tillsammans läsa tidningar för att hitta intressanta politiska händelser. Du får välja ett temaområde som du ser närmare på genom att skriva en forskningsöversikt. Hur har problemet behandlats i statsvetenskaplig forskning? Vilka slags frågor har ställts, vilka teoretiska perspektiv och metodologiska uppläggningar har valts, vilka svar har getts på frågorna? Vi avslutar kursen med att presentera och diskutera era uppsatser i seminarieform.

Under ditt första år kommer du också att läsa gemensamma studier i form av:
 • Akademisk framställning (5 p)
 • Teoretiska perspektiv på masskommunikation och massmedier (10 p)
 • Andra inhemska språket, finska (5 p)
Så var det dags för ditt andra år! Nu fokuserar vi på ämnesstudierna i statskunskap.

Allmän del (10 p)

Kursen syftar till att de studerande dels bekantar sig med, dels övar sig i att själva anlägga ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhälle och samhällsutveckling. Du lär dig känna till central forskning och teoribildning kring grunder för välfärdsstaten, välfärdssamhället och socialt kapital. Kursen arbetar i form av seminarier där litteraturen gås igenom så att att varje kapitel presenteras av en av deltagarna, och diskuteras vid ett seminarium.

Två specialkurser à 5 p

Välj minst två av följande kurser:

 • Politikens amerikanisering (5 p)
 • Demokrati: grundprinciper, modeller och uttryckssätt (5 p)
 • Demokrati: verklighet, utmaningar, möjligheter (5 p)
 • Emotioner och visualisering (5 p)
 • Politisk kommunikation: politik på nätet och sociala medier (5 p)
 • Val och valmetoder (5 p)
Ditt andra år består såklart också av gemensamma studier. Du får lära dig mer om:
 • Statistik (10 p)
 • Journalistikens grunder och utgångspunkter (10 p)
 • Introduktion till nya medier (5 p)
 • Engelska (5 p)
Ditt tredje och sista år! Nu handlar det helt och hållet om din avhandling.

Statsvetenskaplig metodik (10 p)

Vad innebär det att vetenskapligt, systematiskt och analytiskt ta sig an ett större projekt? Hur skall man gå tillväga för att åstadkomma en bra kandidat- och magisteravhandling? Vilka olika moment är det viktigt att tänka på? Vilka olika sätt kan man använda sig av för att undersöka ett problem på ett analytiskt och vetenskapligt sätt? Kursens målsättning är att göra studerandena bekanta med det vetenskapliga arbetssättet och att öva dem i att planera arbetet med sin kommande kandidatavhandling.

Kandidatavhandling och seminarium, 10 p

Kursens mål är att du ska lära dig att självständigt planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning i form av en kandidatavhandling. I kursen lär du dig att problematisera olika samhälleliga frågor, att analysera dessa med lämpliga metoder, att förhålla sig kritiskt till olika typer av datamaterial, att kunna dra välunderbyggda slutsatser av en egen undersökning samt att avrapportera undersökningen på ett sätt på ett sätt som fyller kraven på vetenskaplig text. Därtill syftar kursen till att lära studerande att dels presentera och försvara sin egen undersökning och rapport, dels vetenskapligt granska och värdera andras undersökningar och rapporter.

De gemensamma studierna under det sista året ska stödja ditt arbete med avhandlingen:
 • Akademisk framställning (5 p)
Och förutom dessa studie ingår även ett biämne (25 p) samt fritt valbara studier (35 p). Dessa 60 p kan du sprida ut under alla tre år.

Och när allt detta är klart. Då är du politices kandidat!

Credits:

Created with images by Wokandapix - "read learn school" • Skakerman - "Studying" • ThoroughlyReviewed - "Reading Book Study Student - Must link to https://thoroughlyreviewed.com" • kevingessner - "Study" • jarmoluk - "education a good idea an array of" • fritsdejong - "open window window university" • Slava Myronov - "20110806_2036141"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.