מבוך משותף במשימה זו על כל אחד מחברי הצוות לאחוז באחד מקצוות החבל ולהוליך אותו יחדיו כקבוצה לאורך מסלול המבוך. עליכם להתחלק לקבוצות של 5 ילדים כאשר כל קבוצה תצטרך להשלים את המבוך. רק לאחר שכל המשתתפים השלימו את המשימה ואחזו באחד מקצוות החבל תוכלו להעיר את סנורלקס ולקבל את הרמז הבא.

Created By
Shira Sabag
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.