Loading

Stelling van Amsterdam Een ring van forten rondom de hoofdstad met water als belangrijkste wapen

De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Op 15 tot 20 kilometer afstand van Amsterdam bouwde het toenmalige 'Departement van Oorlog', grotendeels tussen 1881 en 1914, een serie forten en andere militaire bouwwerken. De Stelling omvat 36 forten, 2 kustforten, 2 vestingen, 4 batterijen en 2 kustbatterijen. Daarnaast is er nog een groot aantal inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen (geweest). Het hart van de verdediging werd echter gevormd door een drie tot vijf kilometer brede strook van onderwaterzettingen, 'inundaties' genoemd. Meer informatie over de Stelling.

Credits:

©Alexander Senger/SengerPhoto https://www.sengercommunicatie.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.