Loading

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Tashwedd
Movember

Mae’n bryd i shafio’r barfau a thyfu’r tashis. Rydym yn codi arian ac ymwybyddiaeth y Tashwedd hwn ar gyfer pob tad, brawd, mab a ffrindiau yn ein bywydau.

Cyfrannwch i gefnogi iechyd dynion a chyrraedd ein targed mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn, £10,000!

It’s time to shave those beards and grow those taches. We're raising funds and awareness this Movember for all the dads, brothers, sons and mates in our lives.

Help us reach our most ambitious target to date, £10,000!

WhatUni.com

Ysgrifennwch adolygiad o Brifysgol Bangor ar gyfer Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni.com a chael y cyfle i ennill gwerth £250 o siopa bwyd.

Y llynedd, cawsom ein dyfarnu'r brifysgol orau yn y DU am Glybiau a Chymdeithasau. Helpwch ni i ennill mwy o wobrau eleni.

Mae’r gwobrau'n gwbl seiliedig ar yr adolygiadau annibynnol a gyflwynir i wefan Whatuni. Cafodd dros 37,000 o adolygiadau eu gosod ar y wefan y llynedd, mewn cyfnod o 12 mis.

Write a review of Bangor University for the Whatuni.com Student Choice Awards to be in with a chance of winning a £250 food shop.

Last year, we were named as the best university in the UK for Clubs and Societies. Help us win more awards this year by writing a review.

The awards are based solely on the independent reviews submitted to the Whatuni website. Last year, over 37,000 reviews were posted to the site in a 12-month period.

UA Ben i Ben
AU Head 2 Head

Pennod 3... pwy sy'n ennill? Gwyliwch y fideo ddiweddaraf isod.

Episode 3... who wins? View the most recent video below.

Wythnos Cynrychiolwyr Cwrs

Dyma eich cyfle i gyfarfod eich Cynrychiolwyr Cwrs, byddent o amgylch y campws trwy’r wythnos, yn cynnal sawl digwyddiad arbennig! Dyma flas ar beth sy’n digwydd:

Brecwast Cynrychiolwyr Cwrs. Dewch lawr i Undeb Bangor fore Llun am Goffi a Croissant am ddim! Cyfle i gwrdd â’r Cynrychiolwyr, gofyn cwestiynau a chlywed am ddigwyddiadau'r wythnos!

Ffau'r Dreigiau. Bydd Cynrychiolwyr Cwrs yn cyflwyno eu syniadau ar gyfer gwobr ariannol o flaen ein Dreigiau ffyrnig! Byddent yn brwydro am yr arian ar gyfer gwelliannau i’w hysgolion, trefnu trip i fyfyrwyr neu i wahodd darlithydd allanol i’r Brifysgol! Dewch i gefnogi eich Cynrychiolwyr!

Course Rep Week

This is your chance to meet your new Course Reps, who will be all over campus holding loads of brilliant events throughout the week! Here’s a taste of what’s going on:

Course Rep Breakfast. Come to Undeb Bangor for a free Coffee and Croissant on Monday morning! This will be your chance to meet the Reps, ask them questions, and find out what exciting things they’ve got planned for the week!

Dragon’s Den. Course Reps pitch their ideas for a cash prize in front of our fearsome Dragons! They’ll be battling it out for cash to make improvements to their school, put on a trip for students or get a guest speaker in! Come and support your reps!

Dawns Rhyng-gol
Inter-Collegial Dance

Mae'r amser wedi dod ar gyfer digwyddiad rhyng-golegol cyntaf y flwyddyn sef y Ddawns Ryng-gol sy'n cael ei chynnal yn Aberystwyth bob mis Tachwedd. Daw cymdeithasau Cymraeg prifysgolion Cymru a thu hwnt at ei gilydd am benwythnos o gymdeithasu, a bydd gemau pêl droed a gig Cymraeg yn cael eu cynnal yn ystod y penwythnos. Mae'n argoeli i fod yn benwythnos gwych felly peidiwch â cholli allan!

Byddwn yn teithio lawr ar y 22ain o Dachwedd ac yn dychwelyd yn oriau mân y 24ain wedi i'r gig orffen.

The time has come for the first Inter-Collegial event of the year where every Welsh community from the Universities in Wales and beyond come together for a whole weekend. The Dance is held every November in Aberystwyth, and during the weekend there will be football matches, a Welsh music gig, and plenty of socialising!

If you're interested in learning more about these events please contact lleucu.myrddin@undebbangor.com.

Comedi Thespianage: Yn ol i Fangor
Thespianage Comedy: Back to Bangor

Fel rhan o De-Stresstival, bydd Thespianage Productions, sy'n gyn-fyfyrwyr o Fangor, yn dychwelyd i'r ddinas i gynnal sioe arbennig o ddigri i ddathlu degawd ers eu sefydlu!

Dydd Mawrth Tachwedd 19 | 8pm | Pontio

As part of De-Stresstival, Bangor University Alumni, Thespianage Productions, return to the city where they found their funny bones for a hilarious 10 year anniversary special!

Tuesday 19th November | 8pm | Pontio

Efallai eich bod a diddordeb mewn...

You may also be interested in....

Diolch am ddarllen | Thanks for reading