Mörgæsir

Mörgæs er fuglategund sem býr á suðurskautslandinu. Það eru til 18 tegundir af mörgæsum. Vinsælasta tegundin er keisara mörgæsin(Emperor penguin). Mörgæsir borða mest fisk. Ógnir mörgæsa eru ísbirnir og maðurinn.

Nokkrar mörgæsategundir

Credits:

Created with images by D-Stanley - "King Penguins"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.