Sessió de formació d'educadors/es del PMES 5 d'octubre del 2016

Resum de la jornada

presentació de la jornada a càrrec d'ana romero, cap de secció de sostenibilitat i educació de l'AMB

Balanç del curs 2015-2016 i presentació de novetats per part de l'equip del PMES

El PMES des de la perspectiva d'un educador: Jordi Pou, responsable tècnic del servei d'activitats i visites del pmes

INTERCANVI DE CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIES

anem al mercat! (LAVOLA)
activitats de prevenció de la contaminació acústica (lavola)
RECURSOS o residus? (lavola)
Baixem els fums! (talher)
Casa de les aigües de montcada i reixac (aura)
coneguem el parc dels pinetons (agrupació ripollet natura)
canvi climàtic i meteorologia al parc de can solei i de ca l'arnús (siboc)
bioindicadors del canvi climàtic. els ratpenats del parc de can vidalet (museu de ciències naturals de granollers)
Aigua i biodiversitat al parc de can zam (bosc de llum)
boscos de ciutat? l'ecologia del parc (nusos)
els animals marins i la platja (cram)
les dunes litorals:un ecosistema viu (lavola)
coneguem l'ecosistema de les platges metropolitanes (fundesplai)
coneguem l'ecosistema de les platges metropolitanes (submon)
coneguem l'ecosistema de les platges metropolitanes (virot)
flora i fauna de la desembocadura del besòs (xavier larruy)

visita a la planta integral de valorització de residus de sant adrià del besòs

Resposta a les preguntes plantejades durant la jornada

QUINA ÉS LA CLAU DE L'ÈXIT D'UNA ACTIVITAT?

Quina és la clau de l'èxit d'una activitat?

Resum:

La clau d’una activitat és que sigui una experiència dinàmica, divertida i alhora interessant; que fomenti el pensament crític i la reflexió; que suposi una interacció propera i activa entre l’educador/a i els participants; que estigui dotada d’uns coneixements i d’un contingut pedagògic clar i entenedor; que vagi acompanyada de recursos educatius i materials manipulables adaptats al públic; que estimuli la participació i que transmeti eines i recursos útils per a la vida quotidiana.

quina és la clau per ser un/a bon/a educador/a?

Quina és la clau per ser un/a bon/a educador/a ?

Resum:

Un/a bon/a educador/a ha de ser flexible i adaptar-se a les necessitats de cada grup; ha de tenir uns coneixements sòlids que sàpiga transmetre amb seguretat tot generant motivació; ha de tenir la capacitat de comunicar i conscienciar des d’una visió optimista i de futur que fomenti l’esperit crític, la reflexió, la transformació i la participació; ha de demostrar passió, empatia, comprensió i connectar amb els interessos i les emocions del públic per fer que l'activitat sigui amena i propera.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA TEVA ACTIVITAT PER A LA CIUTADANIA?

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA TEVA ACTIVITAT PER A LA CIUTADANIA?

Resum:

És important per prendre consciència de la fragilitat de l’entorn natural i promoure la seva conservació; per donar a conèixer el territori, la biodiversitat i les diferents problemàtiques ambientals que suposen una amenaça per als ecosistemes; per reflexionar sobre les nostres necessitats vitals i fomentar hàbits sostenibles; per generar debat i diversió; per relacionar conceptes abstractes amb la realitat... En definitiva és important per conèixer, valorar i estimar el nostre entorn natural.

Unes quantes fotos més pel record!

Gràcies per la vostra Assistència!

la jornada en paraules...
Created By
Alexis Rossell
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.