เงิน โดย ด.ญ.ณัชชา พรหมพฤกษ์ เลขที่31 , ด.ญ.ณัฐรดา สุตพร เลขที่40

ความหมายของเงิน

เงิน คือ สิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับกันในขณะนี้ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิด

หน้าที่ของเงินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1.เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน

2.เป็นมาตรฐานในการเทียบค่า

3.เงินเป็นหน่วยรักษามูลค่า

4.เงินเป็นมาตรฐานในการใช้หนี้ในภายภาคหน้า

5.เงินเป็นหน่วยในการลงบัญชี

เงินมี3ประเภท

1.เหรียญกษาปณ์

เหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักๆ คือ

1.เหรียญ 10 บาท

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดอรุณราชวราราม

2.เหรียญ 5 บาท

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

3.เหรียญ 2 บาท

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

4.เหรียญ 1 บาท

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

5.เหรียญ 50 สตางค์

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

6.เหรียญ 25 สตางค์

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

และยังมีเหรียญอีก 3 แบบ ที่ไม่ค่อยได้ใช้นั่นก็คือ

7.เหรียญ 10 สตางค์

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดพระธาตุเชิงชุม

8.เหรียญ 5 สตางค์

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

9.เหรียญ 1 สตางค์

ด้านหลังของเหรียญ คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย

2. ธนบัตร

ธนบัตรแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1.ธนบัตรใบละ 20 บาท

2.ธนบัตรใบละ 50 บาท

3.ธนบัตรใบละ 100 บาท

4.ธนบัตรใบละ 500 บาท

5.ธนบัตรใบละ 1,000 บาท

3.เงินฝากกระแสรายวัน

ขอบคุณค่ะ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.