Loading

De Schoolweetjes Nummer 40 || Informatie nieuw schooljaar 2021-2022 || 25 juni 2021

Beste ouders en verzorgers,

We hadden gehoopt u dit jaar weer te kunnen uitnodigen op de informatieavond, maar ook dit jaar kunnen we vanwege het Coronavirus geen informatieavond houden. Met de wetenschap dat na de zomer alle volwassenen de mogelijkheid hebben gekregen om zich te vaccineren, denken we dat het Coronavirus steeds verder wordt teruggedrongen. We willen u toch informeren over de formatie en de plannen voor het nieuwe schooljaar. Dit doen we ook dit schooljaar met een presentatie via Adobe Spark. We kijken even terug op het afgelopen jaar, hoe is de stand van zaken nu en we kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar. Op 26 juni gaan de nieuwe Corona-maatregelen in en is er gelukkig weer meer mogelijk. Hoe we hier op school mee omgaan, vindt u ook in deze speciale Schoolweetjes. We hopen u hiermee zo goed mogelijk op de hoogte te brengen. Mochten er vragen zijn, laat het ons weten.

Richtlijnen COVID-19 na 26 juni

Op de persconferentie van 26 juni heeft de overheid een openingsplan gepresenteerd. Dit openingsplan geeft in stappen weer wat er nodig is om steeds meer open te kunnen stellen. Binnen de stichting 'Ieder kind telt' hanteren we een routekaart van 4 niveaus als het gaat om de richtlijnen met betrekking tot COVID-19. De afgelopen periode was niveau 4 (Lockdown - scholen wel geopend) van kracht. Na 26 juni zullen we teruggaan naar niveau 2 (zorgelijk). Er is dus nog steeds sprake van beperkingen en speciale richtlijnen. Deze beperkingen gelden voornamelijk voor ouders en volwassenen. Om duidelijkheid te geven over de richtlijnen na 26 juni, zijn deze voor de volledigheid hieronder weergegeven. We blijven de richtlijnen hanteren omwille van de gezondheid van ons personeel (niet iedereen is al volledig gevaccineerd). We willen allemaal in goede gezondheid toewerken naar de naderende zomervakantie en hopen daarbij ook op uw medewerking om de geldende richtlijnen te respecteren en na te leven. De 1,5 meter blijft een belangrijke basisregel en deze kan niet altijd gehanteerd worden rondom ons gebouw, vandaar dat we geen gezamenlijke laatste schooldag met u als ouders, organiseren. We hopen dat de laatste schooldag in 2022 weer als vanouds met u kan worden gevierd.

Algemene richtlijnen in school

 • Handen wassen/ reinigen (indien mogelijk) met water en zeep en/of desinfecteren.
 • Er wordt gebruik gemaakt van papieren wegwerpdoekjes na het wassen van de handen.
 • Oppervlakten (tafels e.d.) worden regelmatig gereinigd.
 • We schudden geen handen.
 • Niezen/ hoesten in de elleboog.
 • Mondkapjes zijn niet meer noodzakelijk.
 • Er zijn geen gescheiden pauze momenten.
 • Gescheiden groepen (cohortering) worden opgeheven. De groepen mogen zich vrij bewegen in en om school.

Volwassenen in en om school

 • De huidige schooltijden hanteren we tot aan de zomervakantie.
 • Er is een vaste plaats/ route voor het halen en brengen van uw kinderen (de huidige breng en ophaalplekken blijven dus gelden).
 • In en om school mogen onder schooltijd geen ouders aanwezig zijn.
 • Gesprekken met ouders vinden plaats via Teams of telefonisch. Alleen voor gewenste gesprekken met ouders en/ of gesprekken met ouders en externen wordt een uitzondering gemaakt.

Korte terugblik

Na een zomervakantie waarin Corona bijna weg leek te zijn, gingen de leerlingen van groep 7 en 8 op schoolkamp naar Ameland. Een nieuwe locatie in het dorp Buren bleek een schot in de roos. Het mooie weer, de leuke groepen en de begeleiding zorgden voor een geweldige aftrap van het schooljaar voor deze leerlingen.

Helaas kon de door de OR georganiseerde nieuwe openingsactiviteit 'Stappen en dansen' niet doorgaan vanwege de zorg omtrent de nieuwe Corona-golf. Dat deze golf zou leiden tot een nieuwe lockdown hadden we toen nog niet voorzien. Enkele schoolse activiteiten konden nog wel doorgaan. Zo zijn er nog enkele groepen naar het zwembad geweest voor de Swim 2 Play, zijn er diverse buitendagen geweest en hebben enkele groepen een culturele voorstelling in het ZINiN theater gehad. Gelukkig kon Sinterklaas onze school nog bezoeken met een paar pieten en kon hij nog wat cadeautjes en wat lekkers meenemen voor de kinderen. Het Kerstfeest op school werd in verband met de naderende lockdown nog snel even anders georganiseerd, zodat we het jaar 2020 toch nog samen konden afsluiten.

Een nieuwe lockdown in de wintermaanden zorgde voor het tweede jaar op rij voor een unieke gebeurtenis in onderwijsland. We waren nu echter beter voorbereid op het afstandsleren, maar het was natuurlijk verre van ideaal. Samen met uw hulp en de inzet van uw kinderen hebben we ook deze periode getracht om het onderwijs te continueren. Laten we hopen dat we deze periode nu ook echt achter ons kunnen laten.

Toen was daar koning Winter. Na de lockdown volgde ook nog een Code Rood vanwege het extreme winterweer. Hoewel de sneeuw voor de kinderen extra winterpret betekende, was het op de weg toch vrij gevaarlijk en werd afgeraden om de weg op te gaan. Opnieuw thuisblijven dus. Velen hebben in deze toch wel unieke periode de slee gepakt of de schaatsen onder gebonden. Er ondanks corona even op uitgaan creëerde weer even een gevoel van vrijheid.

Na deze extreme periode volgde gelukkig een vrij normale periode op school, waarin de hele groep weer op school kon zijn en de draad weer kon worden opgepakt. Sommige gezinnen kregen ook zelf te maken met Corona en dit was toch altijd even spannend. Waar de een nauwelijks klachten heeft en weer snel op de been is, heeft een ander toch een langere periode van ziek zijn gekend en merkt nu nog steeds de gevolgen van de Corona. We hopen dat deze klachten uiteindelijk ook verdwijnen en iedereen weer volledig zal herstellen.

Chromebooks en iPads

We hebben dit schooljaar een vierde kar met Chromebooks toegevoegd aan onze collectie. Ook dit schooljaar heeft u door de Lockdown gebruik kunnen maken van deze Chromebooks. Alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8 kunnen nu via ZuluConnect en Bingel bij hun digitale werk komen. Werkbladen en oefeningen kunnen digitaal en online gemaakt worden. Ook hebben we zo'n 10 nieuwe iPads aangeschaft voor onze jongste leerlingen. De nieuwste apps kunnen nu ook zonder zorgen gebruikt worden in het onderwijsprogramma in groep 1 en 2.

Jaarverslag Stichting ' Ieder kind telt'

Via onderstaande button komt u bij een digitale weergave van het jaarverslag van de Stichting 'Ieder kind telt'. Onze bestuurder Maud Berendsen vertelt u wat de Stichting het afgelopen schooljaar heeft gedaan en heeft bereikt.

Vooruitblik

Parro in plaats van Klasbord

In het nieuwe schooljaar maken we geen gebruik meer van de app Klasbord. We werken al jaren met ParnasSys, een speciaal registratiesysteem voor scholen. Dit systeem biedt ook een ouder-app aan waarmee u de (dagelijkse) activiteiten van uw kind kan volgen middels foto's en de school contact kan leggen met u als ouders. Hierover wordt u in het nieuwe schooljaar verder geïnformeerd. Via onderstaande link vindt u alvast meer informatie over deze communicatie-app voor school en ouders.

Wereldoriëntatie: Blink Wereld

Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team verder onderzocht welke Wereldoriëntatie methode het beste aansluit bij onze wensen. Verschillende methodes zijn uitgeprobeerd, maar op dit moment gaat onze voorkeur uit naar Blink Wereld geïntegreerd. Deze digitale methode willen we het komende schooljaar in de groepen 4 t/m 8. De methode richt zich naast natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis ook op ontwerpen en onderzoeken. De methode wil de leerlingen zelf werelden laten ontdekken en wil van onze leerlingen echte onderzoekers maken.

Het groene schoolplein

Wat een plezier beleven de leerlingen aan het nieuwe onderbouwplein (foto's: Annemiek Völkers)

In de zomervakantie worden de nieuwe speeltoestellen op het onderbouwplein geplaatst. We kijken uit naar nog meer speelplezier voor onze jongste leerlingen. Ook wordt in de zomervakantie de bestrating van het bovenbouwplein vervangen. We willen nog wel graag een avonturenroute aanleggen voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. Daarnaast willen we nog een extra buiten lesplek creëren op het bovenbouwplein. Het werk heeft door Corona soms wel wat vertraging op gelopen, maar het einde is in zicht. Binnenkort volgt nog een oproep komen om mee te helpen, dan hopen we op uw medewerking!

Informatie verkeersouders

De verkeersveiligheid rondom onze school is zo ontzettend belangrijk. Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen is uw medewerking ook erg belangrijk. Samen met onze verkeersouders zien we daar heel goed op toe. Ze helpen ons fantastisch, zoals bij de jaarlijkse fietscontroles en het afgelopen jaar ook met het afzetten van de Slotmansweg. Klik op de knop voor hun presentatie.

Informatie van de Ouderraad

De Ouderraad zoekt ouders!

Vind je het leuk om te helpen bij de activiteiten op en rondom school, dan is de ouderraad op zoek naar jou. Er is een duidelijke taakverdeling binnen de OR, maar vele handen maken licht werk.

Informatie van de medezeggenschapsraad

Drie ouders en drie teamleden vormen samen onze Medezeggenschapsraad. Zij vervullen een zeer belangrijke rol binnen onze school. Ze geven samen mede vorm aan onze school. Klik op de button voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad.

De laatste periode van 2020-2021

Afscheid

Meester Henk (pensionering)

Meester Henk heeft het afgelopen schooljaar afscheid genomen van de Prinses Marijkeschool en geniet momenteel volop van zijn pensioen. U heeft hier de afgelopen periode vast het een en ander van meegekregen. Juf Maaike heeft het afgelopen schooljaar met veel plezier het zwangerschapsverlof van juf Denise ingevuld. Na dit schooljaar nemen we afscheid van juf Maaike. Ze zal na de vakantie werkzaam zijn op basisschool de Bongerd in Hulsen. Via deze weg willen we juf Maaike enorm bedanken voor haar inzet voor de leerlingen en haar bijdrage aan het team van de Prinses Marijkeschool en wensen we haar veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek.

Juf Maaike (vertrekt naar basisschool de Bongerd)

Nieuwe gezichten

Juf Marieke Naberman (nieuwe directeur per 1 augustus 2021)

Het komende schooljaar mogen we 2 nieuwe collega's toevoegen aan het team van de Prinses Marijkeschool. Allereerst onze nieuwe directeur Marieke Naberman. Zij werkt tot de zomervakantie nog als locatie-directeur binnen de scholengroepen Hardenberg en Schoonoord. Na de zomervakantie start ze als directeur op de Prinses Marijkeschool. De afgelopen weken heeft juf Marieke al diverse gesprekken gevoerd op school ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Na de vakantie zult u verder met haar kennismaken. Daarnaast hebben we vanuit de beschikbaar gestelde NPO-middelen een nieuwe collega toegevoegd aan ons team. Juf Annelies Mensink werkt momenteel als leerkracht op SBO de Brug en basisschool de Bongerd. Na de vakantie zal juf Annelies ons op diverse manieren hulp bieden zowel in de klas als ook buiten de klas. Van harte welkom op de Prinses Marijkeschool!

Juf Annelies (maandag t/m donderdag)

Formatie 2021-2022

De afgelopen periode hebben veel nieuwe gezinnen de Prinses Marijkeschool gevonden. We zijn erg blij met deze nieuwe gezinnen en merken vooral in de kleutergroepen dat de aantallen toenemen. We zijn dan ook blij om u te kunnen melden dat we in het nieuwe schooljaar gelijk starten met 3 kleutergroepen, waardoor we de leerlingen beter kunnen verdelen over de jongste groepen. Dit betekent dat we in het nieuwe schooljaar met 9 groepen werken. Hieronder vindt u wie de groepsleerkrachten zijn van uw kind(eren). De verdeling van jongste leerlingen in de groepen 1 ontvangt u van de groepsleerkracht.

groep 0/1a

Juf Henriëtte (maandag, dinsdag, woensdag) & Juf Karen (donderdag en vrijdag)

groep 0/1b

Juf Jorien

groep 2

Juf Judith

groep 3

Juf Margreet (maandag, dinsdag en woensdag) en Juf Monique (donderdag en vrijdag)

groep 4

Juf Dianne

groep 5

Juf Denise en Juf Marloes (maandag)

groep 6

Juf Merlin (maandag t/m woensdag) en Juf Inge (donderdag en vrijdag)

groep 7

Meester Floris en Juf Marloes (dinsdag)

groep 8

Juf Dieneke

Onderwijsassistenten

Juf Jenny, Juf Henriët en Juf Juul

Directie, Interne Begeleiding en secretariaat

Juf Marieke (directeur) werkt maandag t/m vrijdag, Irene (secretaresse) werkt op woensdag, Meester Floris (leraar met managementtaken) werkt op dinsdag, Juf Helene (Intern Begeleider) werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Bijna vakantie...

Het schooljaar is bijna ten einde. De komende weken vinden er nog facultatieve gesprekken plaats. We kijken in ieder geval uit naar een nieuw schooljaar waarvan we hopen dat het een normaal schooljaar wordt. Nog twee weken en dan begint de vakantie. Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Credits:

Created with an image by Darkmoon_Art - "fantasy travel vacations"