המסע אל הגורילות וחיות אחרות ינואר 2016 - אוגנדה

מתחילים את המסע באוגנדה במקורות הנילוס

התחנה הבאה - יער קיבלה והשימפנזים החיים בו כמו גם קופים אחרים כמו הוואלוסט

לואסטס - גם כן שם של קוף
ועוד קופים: באבון וקולובוס

לא רק קופים - גם חיות אחרות בדרך

...ההיפו עייף ומפהק

? למה הטופי נוּגֶה

וגם ציפורים ואנשים...

שלדג גמד
במעיין החם טובלים לצרכי בריאות אנשים, נשים וטף

וכמובן הגורילות - שלכבודן עשינו את הדרך הארוכה ארוכה

!בתיאבון

...תם המסע - מחכים למסע הבא

Seffi Ben Joseph

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.