Waterwegen & de generatieverschillen Den Bosch, 27 oktober 2016

Voor het eerst zijn vier verschillende generaties werkzaam in organisaties. Iedere generatie wordt in een andere tijd, in een andere wereld en uit ander materiaal geboren. Zij hebben geheel eigen wensen en opvattingen over het werk en hoe er gewerkt dient te worden. (Marjolein Risseeuw)

De vier generaties:

De generatie Babyboomers onderhandelt graag, de Generatie X gaat conflicten uit de weg en wil de vrede bewaren, terwijl de generatie Y conflictvaardig is en het eigen belang voorop stelt. De generatie Einstein gaat een conflict zeker niet uit de weg en kan ook sterk voor een goed idee gaan staan. Je kunt je voorstellen dat dit tot spanningen kan leiden in vergaderingen…

Babyboomers

Zo opereren de Babyboomers (57-72 jaar) het beste vanuit hun ‘Oldboys Netwerk’, zijn ze aangesloten bij de vakbond en nemen ze deel aan het verenigingsleven. Het is ook de doelgroep die hun status en hun macht ontlenen aan het werk en vaak nog kostwinner zijn (hoeven niet te koken, pantoffels en krant worden op tijd gebracht). Ze kunnen goed structuren en durven hun eigen wensen en behoeften te bespreken. Dit laatste was bij de generatie voor de Babyboomers (De Stille Generatie) ondenkbaar.

Vergaderingen met babyboomers duren lang, speeches zijn eindeloos en het hebben van een vaste baan is erg belangrijk. Deze generatie wil gehoord worden en wil mensen persoonlijk kennen. Ze hebben behoefte aan waardering en willen dat ook in hun beloning terugzien. Deze generatie wordt ook wel de PROTEST-generatie genoemd.

De deelnemende Babyboomer keek naar het televisie programma ‘Ivanhoe’ toen hij 12 jaar oud was, vindt zichzelf een doorzetter, is trouw en een “bouwer”. Hij heeft moeite met egoïsme, intern gericht zijn en het ontbreken van doelgerichtheid bij andere generaties. Daarentegen bewondert hij de flexibiliteit van de jongere generaties.
Babyboomers

Generatie X

De Generatie X (42-57 jaar) heeft het deeltijdwerken uitgevonden (de vrouwen dan!) en vinden de balans tussen werk en privé belangrijk. Zij zijn gewend om met teleurstellingen om te gaan. Toen zij begonnen op de arbeidsmarkt waren de banen immers schaars en moesten ze banen onder hun niveau accepteren. Hun werk moet zinvol zijn en iemand moet eerst hun respect verdienen. In tegenstelling tot de Babyboomers accepteren ze niet zomaar het gezag van de baas.

De X-ers zijn bereid hard en veel te werken en besteden daarnaast tweemaal zoveel tijd aan hun kinderen in vergelijking met de babyboomers. Ze zijn statusgevoelig (een succesvolle carrière wordt getoond met groot huis en dikke auto). De X-ers willen niet gecontroleerd worden maar willen wel overal bij betrokken worden. Verder twitteren en e-mailen ze erop los. Op ICT- ontwikkelingen lopen ze achter en laten zich daarin graag “helpen” door de jongere generaties.

De vijf deelnemende Generatie X-ers keken toen ze 12 jaar oud waren naar The A-team, Miami Vice en Toppop. Ze vinden dat ze goed kunnen multitasken, plannen en verbinden en kennen een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Lastig van andere generaties (Y en Einstein) vinden ze dat deze het eigen belang belangrijker vinden dan het groepsbelang. De Generatie Einstein verveelt zich volgens de X-ers snel; hoe hou je hun aandacht erbij?! De Y-ers en Einsteiners maken taken niet af en hebben een ander verwachtingspatroon. Ze zijn niet nauwkeurig, ze denken op korte termijn, ze gaan gewoon een conflict aan! De X-generatie begrijpt dit niet zo goed.
Generatie x

Generatie Y

De generatie Y (27-42 jaar) bestaat uit kroonprinsen en diva’s en is gewend aan hoge startsalarissen. De banen lagen voor het oprapen toen zij de arbeidsmarkt op kwamen. Daardoor kunnen ze slecht omgaan met teleurstellingen en hebben ze vooral behoefte aan positieve, opbouwende kritiek. Ze vinden het geen probleem dat werk en privé door elkaar lopen. Ze maken weinig zaken af en hebben minder inzicht in wat ze echt kunnen. Ze kijken veel YouTube en blaken van zelfvertrouwen. Ze willen zelf hun werk kunnen indelen.

De deelnemende Y-ers keken naar Villa Achterwerk, Telekids en Dragonball Z toen ze 12 jaar waren. Ze vinden zichzelf zelfstandig, kunnen goed samenwerken en kennen een groot aanpassingsvermogen. De Y-ers vinden het lastig als de X-ers en de Babyboomers hiërarchie afdwingen en hebben een hekel aan protocollen. Hun communicatiestijl (bellen/mailen/reageren) clasht nog wel eens met X-ers en Babyboomers. De Generatie Einstein heeft geen focus, vinden de Y-ers. Van de oudere generaties kunnen de Y-ers leren om taken af te maken, risico te nemen op het juiste moment en waarde te hechten aan saamhorigheid en tradities.

Generatie Einstein

Van de jongste werk-Generatie Einstein (12-27 jaar) vindt meer dan de helft zich heel speciaal. Het zeilmeisje Laura is een groot voorbeeld en deze generatie kent al veel (internet) ondernemers. Ze hebben op jonge leeftijd al heel veel mogelijkheden en kiezen vaak beroepen waarin ze zichzelf kunnen laten zien. Dienstbare beroepen zijn niet zo interessant. Werk moet vooral ‘leuk’ zijn en hen energie geven. Ze ervaren op jonge leeftijd al hoge druk om te presteren. Ze willen een baas die empathisch is en in een bedrijf werken met een heldere visie en missie. Ze zijn socialer dan de Y-generatie. Een derde van de Einsteiners heeft niet gelijk een baan en doet dan nog een tweede of derde studie. Anderen helpen kunnen ze niet zo goed.

Deze toekomstige werknemers (jonger dan 20 jaar) hebben veel zelfvertrouwen, met name veroorzaakt door het gamen waar ze altijd bij winnen. Ze zijn ook snel, alles moet vlug en het moet ook meteen. Ze zijn competitief, korte termijn gericht en willen variatie in het werk. Als het werk niet meer “leuk” is gaan ze naar een andere werkgever. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk en ze willen zeker niet meer werken dan 40 uur per week.

De drie Einsteiners keken toen ze 12 jaar waren naar Spongebob, Pokemon en Villa Achterwerk. Ze kunnen goed multitasken en zijn flexibel en ondernemend. De oudere generaties vinden ze te conservatief. Van de ”oudjes” kunnen ze wel leren dat ze “niet leuke” taken ook moeten afronden en dat ze niet alles tegelijk kunnen doen, (aldus een deelnemende X-er).
Generatie Einstein

Generaties verbinden

De leider die deze generaties kan verbinden moet in ieder geval in staat zijn om macht en liefde te verbinden, verantwoordelijkheid te nemen en te delen, empathisch vermogen te tonen, de diversiteit tussen de generaties te benutten en persoonlijk maatwerk toe te passen in de arbeidsvoorwaarden. De organisatie heeft baat bij strategisch generatiemanagement: breng je eigen werknemers in kaart (generatiescan), laat je doelen aansluiten op de generatiescan, verhoog de productiviteit van de babyboomers, bevorder de co-creatie tussen generaties en bied toegepast leiderschap aan. Ook bewust omgaan met diversiteit bij het samenstellen van bijvoorbeeld een MT is iets waar waterschappen mee aan de slag kunnen.

Tips voor de waterschappen:

 • Erken en gebruik de overeenkomsten in de generaties (benut de diversiteit!)
 • Werk ook aan generatiebreed beleid. Focus daarbij ook op huidige werknemers
 • Maak organisatie aantrekkelijk en vindbaar op internet voor nieuwe werknemers en klanten. Bijvoorbeeld door meer aan je zichtbaarheid te doen, mensen iets terug te geven als ze naar je toe komen, betaal met prijsvragen, credits of likes.

Uitdagingen voor de waterschappen:

 • Digitaal worden. Stemmen, communiceren, infomeren, participatie, alles met sneller, gemakkelijker en flexibeler.
 • Wensen/doelen/oplossingen water door samenleving laten bepalen.
 • Zelfredzaamheid faciliteren.
 • Het belang van ons werk laten zien aan de samenleving/belastingbetaler.
 • Een werkgever te zijn die aantrekkelijk is om voor te werken.
 • De inwoners betrekken bij het waterschapswerk.
 • Waterschap door inwoners laten besturen en niet meer door de “politiek”.
 • Nieuwe taken op zich nemen (verbreding werk) en oude (overbodige?) taken loslaten.
 • Waterbewustzijn van de Nederlanders vergroten.

Hoe betrek je generatie einstein??

De drie jonge Einsteiners (huidige en toekomstige klanten waterschap) werden als panel neergezet en de ouderen ontlokten hen de volgende statements op de vraag: hoe gaan we het thema ‘generatieverschillen’ inzetten om onze organisaties (samen) voor te bereiden op onze toekomstige klanten?

 • Klant heeft de kennis zelf wel of zoekt deze op het internet op.
 • Bepaalde ervaring en kennis moet wel aanwezig zijn bij het waterschap.
 • Naamsbekendheid van het waterschap moet vergroot worden op nieuwe media, Facebook, Instagram en Snapchat.
 • Pagina’s 'like' je alleen als het je wat oplevert!
 • Oudere generatie moet qua functie plaatsmaken voor de jongere generatie en juist in een coachende rol stappen vanuit ervaring en kennis.
 • Deze generatie wil niet zitting nemen in een bestuur, de huidige structuur van de democratie is niet meer van deze tijd.
 • Ze willen wel meepraten en participeren als het gaat om hun directe leef- en woonomgeving, dus daar waar ze een belang bij hebben.
 • Het vertegenwoordigen van het algemeen belang koopt de generatie Einstein liever af
@waterwegen
Created By
Waterwegen Waterwegen
Appreciate

Credits:

WaterWegen 2016

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.