Dnevnik učenja Martina vujević, RPOO Diplomski studij

Zadaća 07.03.2017. Predavanje

Učitelji u europi - gLAVNI trendovi, PITANJA I IZAZOVI

 • Temelji za obrazovne reforme utvrđeni su dokumentom Lisbon strategy (European comission, EC, 2000) koji je dao sveobuhvatne smjernice za koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika, kao i politika zapošljavanja u Europi. Uvođenje Lisabonske strategije u područje obrazovanja temelji se na pet glavnih smjerova djelovanja: podržavanju prenosivosti obrazovnih kvalifikacija uz pomoć Europskoga kvalifikacijskog okvira; uvođenju koncepta ključnih kompetencija koje treba postići na svim razinama obrazovanja; uspostavljanju sveobuhvatnog programa za obrazovnu suradnju “Lifelong learning program”; harmonizaciji europskog prostora visokog obrazovanja; povećanju kvalitete učitelja na svim razinama obrazovanja

ULOGA UČITELJA U KVALITETNOM OBRAZOVANJU

 • „kvaliteta obrazovnog sustava ne može nadmašiti kvalitetu njegovih učitelja“

KLJUČNI NOSITELJI INTERESA I IZVORI ZA STRATEGIJE OBRAZOVANJA UČITELJA U EUROPI

 • Europska komisija na tri je načina pridonijela obrazovnoj suradnji u području usavršavanja učitelja. Prvi je prenošenje strateških preporuka zemljama, drugi je način pokretanje stručnih radnih skupina koje proučavaju glavne trendove i prate implementaciju inicijativa obrazovnih politika, treći je način pokretanje krovnih programa kojima je cilj razvijanje novih obrazovnih praksi, kao što je Program cjeloživotnog učenja kojim se ostvaruje suradnja u četiri glavna polja koja pokrivaju glavna područja obrazovanja
 • The Association for Teacher Education in Europe (ATEE) osnovana 1975, koja ima za cilj povećanje kvalitete obrazovanja učitelja u Europi i pružanje podrške profesionalnom razvoju učitelja na svim razinama
 • Mreža European network on teacher education policy (ENTEP) pokrenuta je na ministarskoj razini 2000. godine i uključuje predstavnike ministara obrazovanja članica Europske unije i jednog predstavnika Europske komisije. Mreža djeluje kao konzultantsko tijelo Europskoj komisiji i orijentirana je na razvijanje prilika za međusobno učenje zemalja analizom i usporedbom obrazovnih politika i pitanja

GLAVNA PITANJA I IZAZOVI ZA EUROPSKI PROSTOR OBRAZOVANJA UČITELJA

 • odabir i zadržavanje učitelja u zanimanju
 • učiteljske kompetencije i profili
 • inicijalno obrazovanje učitelja
 • uvođenje u zanimanju i trajni profesionalni razvoj
 • osiguravanje kvalitete učitelja.

ODABIR I ZADRŽAVANJE UČITELJA U ZANIMANJU

 • Najvidljivije obilježje te skupine je nadzastupljenost žena (učiteljica) u primarnoj i sekundarnoj razini obrazovanja
 • Neravnomjerna distribucija učitelja u različitim dobnim skupinama s visokim postotkom učitelja primarnog obrazovanja u dobnoj skupini od 40 do 49 godina, dok je najveći postotak učitelja srednjih škola u dobnoj skupini iznad 50 godina
 • Najznačajniji čimbenici koji utječu na zadovoljstvo poslom i na odluku da se ostane u zanimanju nisu samo opipljive nagrade i dobri uvjeti rada nego da su čak važniji psihosocijalni činitelji kao što su osjećaj kolegijalnosti s kolegama i vodstvom škole, osjećaj autonomije, prilika za preuzimanje inicijative, mogućnosti za kreativnost i inovacije, osjećaj međusobnog povjerenja i pravednosti, niska razina konflikta između rada i privatnog života, osobna podrška u poteškoćama i prilike za profesionalni razvoj
 • Povećanje privlačnosti učiteljske karijere:poboljšanje statusa i imidža učitelja u društvu; povećanje kompetitivnosti učiteljske plaće, poboljšanje uvjeta rada i povećanje broja potencijalnih učitelja

KOMPETENCIJE I PROFILI

 • Proširena uloga učitelja također obuhvaća neke nove vještine povezane s razrednim okruženjem kao što su: vještine potrebne za poučavanje u multikulturnom okruženju, vještine potrebne za uspješnu integraciju učenika s posebnim potrebama i vještine potrebne za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje učenika za njihovo buduće zanimanje
 • Druga skupina kompetencija povezana je s organizacijskom razinom škole i uključuje vještine potrebne za timski rad i suradnju s kolegama, kao i vještine potrebne za sudjelovanje u upravljanju i vođenju škole. Od učitelja se također očekuje da imaju odgovarajuće socijalne vještine kako bi razvili odnose s roditeljima i partnerstvo za učenje u zajednici
 • Kompetencije učitelja definiraju se u tri široke kategorije: kompetencije za rad s ljudima; kompetencije za rad s informacijama, tehnologijom i znanjem, kompetencije za rad u zajednici, i za zajednicu koja uglavnom obuhvaća spomenute skupine specifičnih vještina

INICIJALNO OBRAZOVANJE UČITELJA

 • Prevladavajući model inicijalnog obrazovanja za učitelje u osnovnoj školi je simultani model, koji ponekad rezultira petogodišnjim integriranim studijem, dok se u obrazovanju srednjoškolskih učitelja uglavnom koristi sukcesivni model. Razlika između tih modela dalje se odražava na različitu percepciju učitelja o svojoj profesionalnoj ulozi i identitetu, kao i na razlike u njihovim prevladavajućim pristupima učenju i poučavanju u školi

UVOĐENJE U ZANIMANJE I PROFESIONALNI RAZVOJ

 • Nadograđivanje učiteljskih kompetencija može se uspješno izvesti samo ako učitelji profesionalni razvoj i sami shvate kao cjeloživotni proces i ako obrazovne vlasti osiguraju koherentan okvir i resurse kao podršku
 • Profesionalna socijalizacija učitelja početnika ovisi o četiri sastavnice sustava podrške: o kvaliteti mentorstva, dostupnosti obrazovnih stručnjaka, kvaliteti škole kao zajednice u kojoj se uči i sposobnosti samorefleksije učitelja

OSIGURANJE KVALITETE I PROFESIONALIZACIJA

 • Danas su mehanizmi i procedure osiguravanja kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja prilično usuglašeni zahvaljujući široko prihvaćenim Europskim standardima i smjernicama za osigravanje kvalitete u visokom obrazovanju koji su ugrađeni u nacionalne legislative i procedure
 • Dok se opće mjere osiguravanja kvalitete (ali ne i specifične za inicijalno obrazovanje učitelja) primjenjuju u visokom obrazovanju, mehanizmi osiguravanja kvalitete u sustavu trajnog profesionalnog razvoja puno su šarolikiji, a ponekad u potpunosti izostaju

ZAKLJUČCI

 • Najviše sličnosti ima u području inicijalnog obrazovanja učitelja, s već dobro uznapredovalim procesom “univerzitacije”
 • Problem reforme kurikula kako bi se implementirale nove komponente koje bi učinkovitije unaprijedile razvoj učiteljskih kompetencija potrebnih za poučavanje učenika 21. stoljeća
 • Naći bolju primjenu u preusmjeravanju od često mehaničkog pristupa odozgo, na organski, interaktivni pristup odozdo u strukturiranju i izvođenju programa trajnoga profesionalnog razvoja, u kojemu bi učitelji ušli u relevantnu raspravu s drugim sudionicima i preuzeli odgovornost za vlastitu profesionalnost
 • Razvijanje zajedničkog razumijevanja i preuzimanju obveze da se pokrenu aktivnosti u nacionalnom ili lokalnom kontekstu sustručnjačkim učenjem i stručnim umrežavanjem

agencija za odgoj i obrazovanje

II. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 4.

 • (1) Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.
 • (2) Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.
 • (3) U obavljanju djelatnosti Agencija: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma, pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim rav-nateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim surad-nicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja, – organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazov-nih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, – provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima, – provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazov-ne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima, – daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastav-nim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, općeobrazov-nim programima srednjeg strukovnog školstva, te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno, – daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih pred-meta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova, – prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma, – obavlja stručno-pedagoški nadzor, – sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja, – sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, – obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelat-nost, – obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenimpropisima ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 5.

 • (1) Stručno-pedagoški nadzor Agencija obavlja izravnim stručno-pedagoškim uvidom u odgojno-obrazovni rad ustanove, rad odgojno-obrazovnih radnika te rad ravnatelja kao stručnog voditelja ustanove.
 • (2) Stručno-pedagoški nadzor uključuje praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa, organizacije i izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada ustanova te stručnog i pedagoškog rada odgojno-obrazovnih radnika.
 • (3) Ravnatelj i odgojno-obrazovni radnik ustanove dužni su dati na uvid dokumentaciju i druge podatke potrebne za obavljanje stručno-pedagoškog uvida i savjetodavnog rada osobama koje provode stručno-pedagoški uvid.
 • (4) Agencija je dužna u područjima iz članka 4. ovoga Zakona pružati stručnu pomoć te davati stručne upute ustanovama u obav-ljanju djelatnosti kao i pružati stručnu pomoć te davati stručne upute radi sprječavanja, odnosno otklanjanja pogrešaka u stručnom radu ravnatelja i odgojno-obrazovnih radnika.
 • (5) Način obavljanja stručno-pedagoškog nadzora, kao i uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje provode stručno-pedagoški uvid, pobliže se uređuju statutom Agencije.

Članak 6.

 • (1) Agencija je dužna razmotriti podneske građana, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave i pravnih osoba, koji se odnose na poslove iz djelokruga Agencije te o poduzetim mjerama izvijestiti podnositelje.
 • (2) O svom radu Agencija podnosi izvješće Ministarstvu.
 • (3) Način i rokovi izvješćivanja uređuju se statutom Agencije.

Članak 7.

 • (1) Djelatnost Agencije financira se iz državnog proračuna.
 • (2) Agencija može stjecati prihode i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Zadaća 07.03.2017. Seminar

DANSKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Dvije razine kvalifikacije: odgojitelj i pedagoški asistent. Odgojitelj je prvostupnik socijalnog obrazovanja, uključujući tri i pol godine studija na sveučilištu.

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Naglasak na igru pomoću prirode. Studenti koriste prirodu kao kulturalni medij i drugi oblik izražavanja kako bi stvorili razvojni proces i proces učenja, sjedinjavajući u igru i pedagoške aktivnosti perspektivu djece.

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Značajna razlika između dobro organiziranog i dobro razvijenog formalnog obrazovanja i osposobljavanja, i zanemarenog stručnog osposobljavanja koji je samostalno organiziran s malo resursa.

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Mogućnost sastavaljanja obrazovnog plana i programa, vođenje i vrednovanje pedagoških aktivnosti temeljene na kurikulumu. Mogućnost dokumentiranja i evaluiranja vlastite uloge u pedagoškoj praksi, uključujući refleksiju o kvaliteti učenja. Odgovorni su za provedbu Nacionalnog kurikuluma.

ENGLESKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • propisane kvalifikacije u Zakonodavskom okviru za temeljne faze u ranim godinama: postavljanje standarda za učenje, razvoj i brigu djece od rođenja do pet godina starosti

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Primjerena obuka odgajatelja, dobre srednjoškolske ocjene iz engleskog jezika i matematike, certifikat pedijatrijske prve pomoći, ravnatelji moraju imati minimalnu kvalifikaciju s National College for Teaching and Leadership, početna obuka učitelja

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Razni tečajevi i treninzi koje nude profesionalne udruge te razni internetski tečajevi

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Odgajatelji se moraju brinuti za 7 područja učenja i razvoja djeteta razdvojenih na primarna područja učenja: komunikacija i jezik, fizički razvoj te osobni, socijalni i emocionalni razvoj; i na specifična područja: pismenost, matematiku, razumijevanje svijeta te ekspresivnu umjetnost i dizajn

FINSKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Rani "edukator/učitelj" - prvostupnik ili magistar obrazovanja ili prvostupnik društvenih znanosti s dodatnim pedagoškim tečajem, djeca stara 1-5 godina. Predškolski "edukator/učitelj" - prvostupnik ili magistar obrazovanja ili prvostupnik društvenih znanosti s dodatnim pedagoškim tečajem, djeca stara 6 godina

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Potpora za razvijanje osobne pedagoške filozofije, dijaloška interakcija, integracija istraživanja i praktičnih primjena za razumijevanje osobnih postignuća, osobna odgovornost za vlastito učenje, podrška za društvenu svjesnost i suradnju s unutarnjim i vanjskim mrežama

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Odgajatelji su obvezni sudjelovati u obuci svake godine (3-10 dana godišnje), besplatni i organizirani na nacionalnoj razini. Općine organiziraju razne obuke s obzirom na njihove mogućnosti. Individualne obuke, mentorstva, istraživanja u vrtićima

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Profesionalni razvoj i profesionalna svjesnost ključne kompetencije odgajatelja. Odgajatelji i učitelji imaju ključnu ulogu u podržavajućem učenju djece prema njihovim osobnim potrebama i interesima, kao i u promatranju mogućih područja razvoja i učenja koje iziskuju intervenciju

NJEMAČKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Razlikuje po općinama. Postoje tri moguća načina za rad u RPOO: odgajatelj, ekukator, prvostupnik nekog društvenog studija

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • 3 različite profesije za one koji rade s djecom mlađom od 6 godina: odgajatelj (Kinderpfleger) - viša srednja škola, edukator - državni strukovni program, razni programi na sveučilištima i veleučilištima nude razne profesije u odgoju i obrazovanju - najmanje prvostupnik.

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Državne akademije i nezavisne obuke

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Nema usuglašenih nacionalnih standarda. Odgovornost odgajatelja u implementaciji kurikularnih promjena i reflektiranje na pedagoške procese te aktivno sudjelovanje u obukama za vrijeme rada

GRČKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Odgajateljima za djecu starosti 0-4/5 godina je potrebno četverogodišnje obrazovanje na Tehnološkom obrazovnom institutu odsjeka RPOO. To može biti asistent sa završenom strukovnom školom. Odgajatelji za djecu 4/5 godina (obvezna predškola) trebaju imati završen sveučilišni studij odjseka predškolsko ili ranog obrazovanja djece

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Prve 3 i pol godine teorija i praktični problemi (kolegiji slični UF RPOO), a posljednji semestar praksa u ustanovi RPOO i disertaciji. Svi programi su podređeni nacionalnom vrtićkom kurikulumu, za predškolske odgajatelje

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Rani odgajatelji ovise o obrazovnoj politici svojih općina. Za predškolske odgajatelje postoji samo inicijalni trening za nove odgajatelje od 3 programa koja su nekad postojala, ali zato imaju prava na razne redovne radionice i seminare. Lokalne vlasti organiziraju uvodni seminar za nove odgajatelje

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Nema nacionalnog kurikluma ni koncepata kvalitete za rani odgoj. Uloga i odgovornost ranog odgojitelja je različita od ustanove do ustanove i nije definirana. Rani odgajatelji bi se trebali razvijati kroz uključivanje u istraživanja. Predškolski odgajatelji imaju kurikulum. Za vrijeme studija moraju implementirati program u praksi

ITALIJA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Nido: djeca 0-3 g. - upravljane od strane općine ili regije, scuole dell' infanzia (3-6 g.) - upravljane od strane države. Nido - prvostupnik obrazovanja ili 5-ogodišnja srednja škola, 3-godišnja strukovna škola je manje zastupljena. Scuola dell’infanzia: 5-ogodišnji sveučilišni studij

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Praktičari promiču profesionalni profil koji je sposoban prenijeti multidisciplinarni pristup u praksi poučavanja koja se može prilagoditi različitim kontekstima. Petogodišnji studij pruža multidisciplinarni kurikulum koji iziskuje sudjelovanje u radionicama i seminarima. Velika važnost je u stažiranju, sudjelovanju na projektima s mentorima u vrtićima te stalne provjere znanja, dizertacija

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Zastupljenost kritičke refleksije, sastanci s kolegama, dokumentacija, projekti. Obuke ovise o mogućnostima regije, ali puno se ulaže u profesionalno usavršavanje. Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja pruža stalne obuke učiteljima u primarnim razredima osnovne škole

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Dobra motivacija, osjetljivost na dječje specifičnosti, slušanje, podrška, aktivno uključivanje, suradnja, stalni profesionalni razvoj, fokus na dječje emocionalno stanje, prijelaz iz doma u vrtić

NIZOZEMSKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Srednja strukovna škola (3- ili4-ogodišnji program) s posebnom pozornošću na brigu, socijalni rad, socijalni pedagoški rad i općenito brigu za mlade

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Predstrukovna škola (počinje se sa 12g.), završavaju srednju strukovnu školu, i najčešće biraju 3- ili 4-ogodišnji program brige za dijete, socijalne pedagogije ili nešto slično koji imaju teorijsku podlogu, ali najviše se oslanjaju na stažiranje. Neki fakulteti nude i poslijediplomske studije vrtićkog menadžmenta. Postoji 5 sveučilišta s mogućnošću magisterija odgajatelja, ali većina se drži strukovnog obrazovanja

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Poluprivatne organizacije nude poslijediplomske obuke, razne konferencije, seminare, ali nema pokazatelja njihove učinkovitosti. Postoji 5 programa/projekata koji imaju obuke za odgajatelje, a cilj im je integracija djece u rizičnim skupinama

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Za brigu o djeci 0-4 godine postoje smjernice: 4 standarda kvalitete (emocionalna sigurnost, razvoj autonomije, kognitivne i socijalne kompetencije), propisi kvalitete koji raspravljaju minimalnu razinu obrazovanja, specifični ciljevi u programima za djecu u rizičnim skupinama koje odgajatelji moraju usvojiti. Vrtići (4-6g) i predškola spadaju pod osnovnu školu koja ima određene ciljeve koje učenici moraju postići do 12. g.

NORVEŠKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Glavni odgajatelji i pedagoški voditelji moraju biti obrazovani odgajatelji

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Trogodišnje obrazovanje na sveučilištu (prvostupnik). 10 predmeta zamjenjeno je 6 područja znanja(razvoj djeteta, igra i učenje, društvo, religija i etika, jezik, tekst i matematika, umjetnost, kultura i kreativnost, priroda, zdravlje i kretanje, vodstvo, suradnja i rad na razvoju), u kojima su usko povezani kolegiji, didaktika, pedagogija i praksa. Mogućnost magisterija (5-ogodišnje obrazovanje)

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Javlja se potreba za sistematičnijim pristupom obuke, ali trenutno ne postoji

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Holistički pristup, učenje kroz igru, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost. U mlađoj skupini 1 odgajatelj na 7-9 djece, u starijoj 14-18. Okvirni plan temelji se na kršćanskom i humanističkom nasljeđu, odgajatelji moraju dopustiti djeci da izraze svoje stavove

POLJSKA

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Različito za mlađu (22mjeseca do 3 godine) i stariju dobnu skupinu (3-6 godina). Za mlađu postoje: crčches i vrtići u kojima mogu raditi medicinske sestre, primalje, childminder , odgajatelj, učitelj nižih razreda ili školski savjetnik, također mogu biti i učitelji viših razreda s minimalnih 2 godine iskustva brige o mlađoj djeci ili 280 sati treninga prije zaposlenja. Za mlađu skupinu također se mogu brinuti i odgajatelj u vrtiću i dadilja. Za stariju: prvostupnici ili magistri RPOO

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Za mlađu skupinu: "odgajatelji" moraju završiti programe i tečajeve sa sljedećim područjima: prva pomoć, psiho-pedagoški razvoj, opsežan razvoj djeteta, razvoj malog djeteta,kompetencije njegovatelja, metode suočavanja sa stresom i rješavanja problema, inovativne metode stimulacije djetetova razvoja, praksa. Za stariju skupinu postoje 3 modula: varijacija nastavnih predmeta, psihologija i pedagogija, didaktika

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Ovisi o individualnoj spremnosti odgajatelja za usavršavanjem, raste potreba za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Za mlađu skupinu postoje pravni dokumenti: djeca moraju imati atmosferu sličnu onoj kod kuće, primjerena briga i učenje kroz igru uzimajući u obzir dječje individualne razlike, organiziranje aktivnosti uzimajući u obzir dječji psihomotorni razvoj, suradnja s roditeljima. Za stariju skupinu do 25 djece na 1 odgajatelja

PORTUGAL

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • Odgajatelji moraju imati magisterij za sve dobne skupine osim za skupinu od 0-1 godine (rano obrazovanje, obrazovne ili društvene znanosti)

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • Fakulteti učiteljske obuke, privatni fakulteti učiteljske obuke i sveučilišta (4 ili 4 i pol godine)

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • Nacionalni programi usavršavanja, nedovoljno financijske potpore - kriza profesionalnog usavršavanja

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • Naglašava se autonomija i odgovornost odgajatelja

Zadaća 14.03.2017. Predavanje

 • Pročitati opet članak Učitelji u Europi

Zadaća 14.03.2017. Seminar

Državni pedagoški standard

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

 • Ovim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (u daljnjem tekstu: Standard) utvrđuju se: – programi s obzirom na trajanje i namjenu, – predškolski odgoj i naobrazba djece i djece s posebnim potrebama i to djece s teškoćama i darovite djece, – predškolski odgoj i naobrazba djece hrvatskih građana u inozemstvu, – predškolski odgoj i naobrazba djece pripadnika nacionalnih manjina, – ustroj predškole, – mjerila za broj djece u odgojnim skupinama, – mjerila za broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjem vrtiću, – mjere zdravstvene zaštite i prehrane djece u dječjem vrtiću, – mjerila za financiranje programa dječjih vrtića, – materijalni i financijski uvjeti rada, – prostori dječjeg vrtića, – higijensko-tehnički zahtjevi za prostore u dječjem vrtiću, – mjerila za opremu dječjeg vrtića, – mjerila za didaktička sredstva i pomagala.

VII. MJERILA ZA BROJ DJECE U ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA

Članak 22.

 • (1) Broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini u redovitom programu utvrđuje se ovisno o dobi djeteta broju djece s teškoćama uključene u odgojnu skupinu.
 • (2) U odgojno-obrazovnu skupinu djece u redovitom programu u dobi:– od navršenih šest do navršenih 12 mjeseci može se uključiti najviše 5 djece, od 13 do 18 mjeseci može se uključiti najviše 8 djece,– od 19 do 24 mjeseca može se uključiti najviše 12 djece,– u trećoj godini može se uključiti najviše 14 djece,– u četvrtoj godini može se uključiti najviše 18 djece,– u petoj godini može se uključiti najviše 20 djece, u šestoj godini može se uključiti najviše 23 djece,– u sedmoj godini do polaska u školu može se uključiti najviše 25 djece.
 • (3) U odgojno-obrazovnu skupinu može se uključiti, na temelju mišljenja stručnih suradnika dječjeg vrtića, samo jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u skupini smanjuje za dvoje djece
 • (4) U odgojno-obrazovnu skupinu može se uključiti samo jedno dijete s većim ili kombiniranim teškoćama ako je nedostatan broj djece za ustroj odgojne skupine s posebnim prgoramom i rada se broj djece smnajuje za četvero
 • (5) U mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini u redovitom programu u odgojno-obrazovnu skupinu djece u dobi: od 1 do 2 godine može se uključiti najviše 10 djece, od 1 do 3 godine može se uključiti najviše 12 djece, od 3 godine do polaska u školu može se uključiti najviše 20 djece, od 4 godine do polaska u školu može se uključiti najviše 22 djece.

Članak 23.

 • (1) Broj djece s teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama posebnog programa u dječjim vrtićimai posebnim ustanovama utvrđuje se ovisno o dobi djece i vrsti teškoće.
 • (2) Za djecu s istom vrstom teškoće u odgojno-obrazovnu skupinu djece u dobi: od 1 do 2 godine može se uključiti najviše 3 djeteta, od 2 do 4 godine može se uključiti najviše 5 djece, od 3 do 7 godina može se uključiti najviše 5 djece, od 4 do 7 godina može se uključiti najviše 7 djece.
 • (3) Za djecu s autizmom, djecu različite dobi i djecu s različitom vrstom teškoće u odgojnoobrazovnu skupinu djece u dobi: od 1 do 2 godine može se uključiti najviše 2 djeteta, od 2 do 5 godina može se uključiti najviše 3 djeteta, od 3 do 7 godina može se uključiti najviše 3 djeteta, od 6 do 7 godina može se uključiti najviše 4 djeteta.

Poveznice između kvalifikacija učitelja i kvalitete obrazovanja ranog djetinjstva

Od 12-15 stranice

Problem, stanje i ishod

 • Nisu sva djeca rođena zdrava, bez invaliditeta, s roditeljima koji mogu pružiti svu ljubav i okolinu u kojoj će se razvijati dječji govor, pismenost i sl. Istraživanja pokazuju da postoji jaz postignuća između rasnih i socio-ekonomskih skupina. U Americi je veća mogućnost da učenici u ekonomski nepovoljnom stanju i rasnih grupa imaju niže ocjene i rezultate u testovima. Loša kvaliteta obrazovanja i skrbi u ranom djetinjstvu može biti štetna za razvoj djece iz svih skupina. Visoko kvalitetno obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu pokazuju produkt materijalnih i nematerijalnih društvenih dobiti. Dobra povezanost kvalitete ECEC programa i materijalnih i nematerijalnih dobiti temeljni je razlog za poboljšanje kvalitete okoline

POVEZANOST KVALIFIKACIJA UČITELJA I KVALITETE OBRAZOVANJA RANOG DJETINJSTVA

 • Ključ nezavisne varijable je kvalifikacija učitelja, a ključ uspjeha je kvaliteta učionice.

Definiranje kvalitete obrazovanja u ranom djetinjstvu

 • Katz navodi se kvaliteta ranog obrazovanja može definirati u četiri perspektive: odozgo prema dolje, odozdo prema gore, iznutra i izvan-unutra. Perspektiva odozgo prema dolje temelji se na ispitivanju identifikacije odabranih značajki i karakteristika programa i okoline. Perspektiva odozdo prema gore daje važnost na dječjem iskustvu programa. Perspektiva iznutra definira kvalitetu programa gledanu od strane osoblja. Tri dimenzije se uzimaju u obzir: odnos kolega, odnos s roditeljima te odnos s sponzorima. Perspektiva izvan-iznutra se odnosi na odnos roditelja i učitelja.
 • Definiranje kvalitete je trajni izazov. Prevladavajući pristup definiranja kvalitete je perspektiva odozgo prema dolje. Istraživači ranog djetinjstva su konceptualizirali kvalitetu u dvije mjerljive povezane komponente: kvaliteta strukture i kvaliteta procesa.

Kvaliteta strukture: Odnosi se na strukturne pokazatelje, kao npr.omjer osoblja i djece te na karakteristike njegovatelja, kao npr.formalno obrazovanje učitelja.

Kvaliteta procesa: Uključuje mogućnosti učenja koja su dostupna djeci, interakciju učitelja i djeteta.

Mjerenje kvalitete: Kvaliteta procesa se procjenjuje promatrajući okolinu za učenje u ranom djetinjstvu.

Od 20-22 stranice

Pitanje visoke kvalitete ranog odgoja i obrazovanja i politike nastavnika

 • Tijekom posljednja dva desetljeća, vlade su bile aktivne u kreiranju politike i programa koji imaju cilj poboljšati kvalitetu ranog obrazovanja te osigurati visoku kvalitetu u učionici bez obzira na socio-ekonomski status. Istraživanja su provedena kako bi identificirali karakteristike koje utječu na kvalitetu obrazovanja.

Kvalifikacije učitelja kao varijabla koja utječe na kvalitetu obrazovanja ranog djetinjstva

 • Kvalifikacije učitelja su identificirane od strane političara kao jedna od regulacijskih mogućnosti i ključnih varijabli kojima se može predvidjeti kvaliteta obrazovaja ranog djetinjstva. Odobrene kvalifikacije se razlikuju između država i zemalja. Razina obrazovanja se može nazvati formalnim školstvom u osnovnim, srednjim i visokoškolskim sustavima. Visokoškolski sustav se sastoji od zajednice fakulteta, junior fakultet i sveučilište. Detalji mogu uključiti godine obrazovanja, nastavni kredit u specijaliziranom ranom djetinjstvu i naslov programa. Diferencijacija kvalifikacije se temelji na vrsti programa i diplomi, kao npr.suradnička diploma (AA), suradnik dječjeg razvoja (CDA), prvostupnik ranog obrazovanja(BA), magisterij ranog obrazovanja(MA), profesionalni doktorat (PhD).

Kako kvalifikacije učitelja mogu utjecati na kvalitetu ranog obrazovanja

 • Temeljni konceptualni okvir ovoga rada se temelji na ideji da jaka podloga znanja o ranom obrazovanju uključuje skup profesionalnih kompetencija, sposobnosti i specifičnih nastavnih vještina koje mogu dovesti do visoke kvalitete obrazovanja djece i pozitivnih ishoda dječjeg razvoja. Berk navodi da je visokoškolsko obrazovanje povezano s boljim vještinama učitelja. Učiteljevo uvjerenje, znanje i stvarna primjena razvojno primjerene prakse su u pozitivnoj korelaciji s ranim odgojem i obrazovanjem.

Zašto je važno napraviti pregled

 • Postojeća literatura koja uključuje osnovne studije i sustavne preglede, su ispitali povezanost između ciljeva politike i kvalitete procesa ranog odgoja i obrazovanja koje se mjeri standardiziranim alatima. Treba se fokusirati na okolinu učenja ranog djetinjstva i ocjene u skalama koje pokazuju vezu kvalifikacija učitelja i kvalitete procesa u ranom odgoju i obrazovanju. Ove informacije su kritične za kreatore politike, zbog toga jer mogu pomoći u donošenju odluka.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.