9 av 10 Tycker att håret har stor betydelse vid ett första intryck

En hårfolickel behöver rätt näring inifrån

Original Silicea MAN är ett kosttillskott speciellt utvecklat för män med tunt hår och som tappar mycket hår

Created By
Hanna
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.