Sofía & Jose 25 Marzo 2017

Os preparativos

Sofía entra na Igrexa.

A Cerimonia

A banda de gaitas tocando ao final da cerimonia facía dificil conter as emocións

Saída da igrexa:

Chovía arroz, pétalos e algún grao de millo...

Sofía "ghaiteira"

Xa en Aciveiro...

Moitos Parabéns parella!

Created By
Borxa Toxa
Appreciate

Credits:

Borxa Toxa Fotografía

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.