Det er aldrig for sent Hamlet rugby klub

Hvis du vil være del af et fællesdskab

- bygget op om værdierne

passion

respekt

sammenhold

disciplin

fairplay

onebigrugbyfamily

Vi har altid plads til flere spillere i Hamlet Rugby Klub

Hamlet træningstider er for U16, U18 og senior: Onsdag 19:00 - 20:30

på kunstgræsbanen ved Helsikngør hallen

Alle er naturligvis velkomne🏉

Credits:

Jason Coombe og Jens Tamsen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.