Loading

De Stal in perspectief verkort jaarverslag 2019

Begeleiding op maat

De Stal werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek en het systeem rondom hen, gebaat zijn bij een begeleidingstraject dat op maat verzorgd wordt door een betrokken en professioneel team om zich tot een optimaal zelfredzame jongvolwassene te ontwikkelen. De Stal werkt doelmatig aan deze ontwikkeling in samenwerking met dier en natuur. Daarnaast baseert De Stal haar werkwijze op het competentiemodel; helpen bij het verbeteren en uitbreiden van vaardigheden met als missie: ‘Samen op weg naar zelfredzaamheid’.

Samen op weg naar zelfredzaamheid

De Stal:

  • betrekt het systeem van de cliënt bij het ontwikkelingsproces;
  • bestaat uit een team van betrokken, tevreden en gedreven professionals. Hier past een coöperatieve en transparante wijze van beleidvoering bij;
  • maakt bij haar begeleidingen optimaal gebruik van de kracht van dieren en de natuur;
  • stimuleert de cliënt doelmatig om optimaal te integreren in de maatschappij en om binnen zijn/haar mogelijkheden mee te doen;
  • onderhoudt persoonlijk contact met haar cliënten en het systeem rondom hen;
  • biedt maatwerk om de cliënt tot een optimale vorm van zelfredzaamheid te stimuleren;
  • is ervan overtuigd dat de cliënt het meest baat heeft bij een constante in de ontwikkeling van 5 – 25 jaar. De Stal wil deze constante zijn.

Cliënten van de Stal

De doelgroep van Zorgafdeling De Stal bestaat uit kinderen en jeugd in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar en jongvolwassenen van 18 tot en met 25 jaar, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek binnen het psychiatrische en/of sociaal-emotionele vlak en tevens sprake is van minimaal een benedengemiddelde intelligentie. Voorbeelden van psychiatrische stoornissen of andere sociaal-emotionele problematiek zijn autisme, ADHD, DCD en faalangst eventueel in combinatie met een licht verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid. Niet tot de doelgroep behoren cliënten, waarbij een combinatie te vinden is met een verstandelijke (TIQ < 70) en/of ernstige lichamelijke beperking.

Natuurlijk begeleiden bij De Stal;
DOELGERICHT werken AAN VAARDIGHEDEN

Voor onze doelgroep is de natuur en het werken met dieren vaak een ingang gebleken om tot ontwikkeling te komen. De Stal biedt deze kinderen onder professionele begeleiding de mogelijkheid om doelgericht hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt in de vorm van groepsbegeleiding, logeerweekenden, thuisbegeleiding, ouderbegeleiding en/of individuele begeleiding.

optimaal gebruik maken van de kracht van dieren en de natuur
Begeleiding cliënten in cijfers

totaal

63 cliënten

Groepsbegeleiding

40,1%

Individuele Begeleiding

59,9%

Doelen 2019

1. VOLDOEN AAN DE NIEUWE EUROPESE WETGEVING

Ten gevolge van de nieuwe privacywetgeving (AVG) is het primaire proces aangescherpt en is er een werkbeschrijving en een vernieuwd privacyreglement opgesteld.

2. VORMGEVEN GEZAMENLIJK STUREND TEAM

Om betrokkenheid bij het team te creëren is in 2019 uitgebreid aandacht besteed aan het gezamenlijk sturend team en de implementatie hiervan. Gezamenlijk sturend werken houdt in de dat de verantwoordelijkheid voor de processen gedeeld wordt binnen het team.

Uit het MTO 2019 is gebleken dat 100% van de teamleden het prettig vindt om als een gezamenlijk sturend team te werken.

3. PROFESSIONALISEREN VAN DE ZORG

De implementatie van de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. De vernieuwing is het eerder betrekken van Veilig Thuis, zodat op tijd passende hulp ingezet kan worden om de veiligheid in een gezin weer terug te krijgen. Deze stappen worden transparant met ouders en clienten besproken. Deze processen worden zorgvuldig gedocumenteerd volgens de aanwezige protocollen en werkbeschrijvingen.

Vanuit fondsenwerving is in 2019 de mogelijkheid geschept om therapeutische materialen aan te schaffen. Deze materialen kunnen ingezet worden voor interventies met het paard, prikkelverwerking en psycho-educatie.

In 2019 en januari 2020 heeft de jaarlijkse audit vanuit het Harmonisatie Kwaliteitskeurmerk Zorgsector (HKZ) plaatsgevonden. De conclusie van deze audits was dat het kwaliteitsmanagement systeem van De Stal voldoet aan de norm en geschikt is voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen.

De vakinhoudelijke scholing in 2019 was gericht op equitherapie en cognitieve gedragstherapie.

4. IMPLEMENTATIE ICT-BELEIDSPLAN

In 2019 is het mogelijk gemaakt om vanuit huis te werken via office online, opslag van documenten in een cloud en het realiseren van veilig mailen via Zivver.

5. Een veilige en inspirerende werkplek voor werknemers

Vanuit het MTO over 2019 is gebleken dat werknemers zich zowel emotioneel als professioneel 100% gesteund voelen, zij zich verbonden voelen met het team en men de sfeer binnen De Stal over het algemeen als prettig ervaart. Ook wat betreft het geven van kritische en positieve feedback voelen alle medewerkers voldoende ruimte.

GROEPSGROOTTE

De ondersteuning van kinderen bij De Stal vindt plaats in groepjes van gemiddeld vier kinderen. De Stal houdt hier rekening mee bij de indeling van de groepen. Deze gemiddeld groepsgrootte is passend bij de ondersteuningsbehoefte van het grootste deel van de kinderen. In 2019 was gemiddeld 3,9 kind per begeleider aanwezig in de groepsbegeleiding.

Passende ondersteuning

In 2019 is het aantal incidenten bij De Stal met agressie sterk afgenomen. Door verbetering van processen, waarbij een kind tijdig ondersteuning krijgt als hij zijn gedrag niet goed kan sturen, is er minder sprake van agressie geweest. De Stal ziet agressie als een signaal van onvermogen of een gevolg van onduidelijke kaders. Door samen met het kind en ouders te zoeken naar de oorzaak van het onvermogen of het duidelijker stellen van kaders, kan een plan opgesteld worden om het kind te helpen. Hierdoor past de begeleiding beter bij wat het kind aankan.

Tevredenheidsonderzoek 2019

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken (CTO) onder ouders, cliënten en zorgpartners komt over het algemeen naar voren dat men (erg) tevreden is over de samenwerking met De Stal.

De Stal heeft in 2019 geen klachten ontvangen. Hieruit kan opgemaakt worden dat eventuele storingen tijdig worden gesignaleerd en opgepakt.

CTO in cijfers

CTO ZorgfocuZ onder ouders van cliënten

8,4

CTO kinderen en jongeren

8

CTO Zorgpartners

7,7

Van de respondenten is 90% minimaal tevreden over de samenwerking met hun contactpersoon bij De Stal.

Conclusie

In 2019 is keihard gewerkt aan een doorstart van gezamenlijk sturend werken binnen De Stal en het voortdurend professionaliseren van de geboden zorg.

In 2020 wil De Stal de feedback van de ouders, kinderen en zorgpartners uit 2019 verwerken in haar beleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat gekeken wordt hoe dier en natuur nog vaker ingezet kunnen worden en hoe consulenten meer betrokken kunnen worden.

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Clément H - "JavaScript in progress"