Mantelzorg Beginnend Beroeps Beoefenaar

Welkom!

Het thema 'Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers' mag niet ontbreken in de opleiding Verzorgende-IG. Omdat je in de opleiding en in het werkveld al veel kennis hebt opgedaan over mantelzorgers en vrijwilligers hebben wij een soort van e-learning gemaakt om je kennis te testen en om verdieping aan te brengen. Voordat je ermee aan de slag gaat, leggen we uit waarom dit thema belangrijk is.

Waarom deze e-learning?

Als je werkt in de sector zorg en welzijn krijg je hoe dan ook te maken met het netwerk van cliënten. Je houdt je bezig met vragen als: Op wie kunnen cliënten terugvallen? Wie in de omgeving biedt praktische en sociale steun?

Mantelzorgers en vrijwilligers blijken onmisbaar. Door met hen samen te werken, kunnen professionals goede zorg en ondersteuning geven. Die samenwerking levert vaak veel moois op, maar zorgt ook regelmatig voor dilemma’s. Wie is verantwoordelijk voor welke taken? Hoe ga je om met de privacy van de cliënt? Ofwel: hoe ziet een goede samenwerking eruit?

Binnen onze opleiding Verzorgende-IG wordt al volop aandacht besteed aan het thema informele zorg. Toch blijkt uit een verkenning van het Expertisecentrum Mantelzorg dat de aansluiting op de praktijk beter kan. Deze e-learning gaat je hopelijk helpen om je goed toe te rusten voor jouw coachende en faciliterende rol in de praktijk. Veel succes!

1. Eerst een testje...wat is mantelzorg eigenlijk?

In de opleiding heb je al veel les gehad over mantelzorg. Maar wat weet je eigenlijk allemaal nog? Om je voorkennis op te frissen maak je eerst een test. Klik op de link en vul je naam in. Veel succes! https://testmoz.com/999883

2. Mantelzorg in beeld

Wie zijn eigenlijk mantelzorgers en wat beweegt hen? Je gaat zo een module doorlopen. In deze module staat centraal:

  • Wie mantelzorgers zijn en wat zij ervaren als mantelzorger,
  • Welke rollen mantelzorgers kunnen hebben,
  • Wat de samenwerkingsdriehoek is en waarom deze van belang is.

De module duurt ongeveer 20 minuten. Wanneer je de module hebt doorlopen wordt aangegeven dat je een huiswerkopdracht moet maken. Deze opdracht sla je over, een bijna identieke opdracht maak je bij stap 3. 'Verhaal...mijn rol als mantelzorger'. Je gaat nu eerst starten met het doorlopen van de module 'Mantelzorg in beeld'. Je hebt hiervoor oordopjes nodig. Haal je 80% of meer, dan ontvang je een certificaat. Veel succes!http://www.deprofessionelemens.nl/modules/mantelzorg-in-beeld/

3.Verhaal...Als ik mantelzorger was

De rol van mantelzorger zie jij als verzorgende vaak vanuit slechts één kant. Maar hoe zou het zijn als je zelf de rol van mantelzorger moet vervullen. Om je hierin te kunnen verplaatsen volgt een opdracht. De uitwerking van de opdracht plaats je in je portfoliomap. De volgende les leest iedereen zijn verhaal voor, waarna klasgenoten kritische vragen mogen stellen.https://docs.google.com/a/mbogzz.nl/document/d/1X0MosoMyAk7IF02lXwtiZdoobdpzGjitGP_m9uGyC3Q/edit?usp=sharing

4.Mijn verhaal....(klassikaal)

  1. De studenten lezen elkaar het verhaal ‘Als ik mantelzorger was…’ voor.
  2. De studenten stellen elkaar kritische vragen en maken hierbij telkens de link naar de praktijk, de rol van de verzorgende en de samenwerking

5. Overbelasting signaleren (klassikaal)

Mantelzorgers hebben doorgaans geen achtergrond in de verzorging en daardoor kan het gebeuren dat zij de zorgvragers verkeerd behandelen. Soms zijn mantelzorgers niet goed op de hoogte van ziektebeelden en verzorgingstechnieken. Anderzijds heeft de professionele zorgverlening niet altijd oog voor de ervaringsdeskundigheid van mantelzorger en hulpvrager. Het is belangrijk dat de centrale mantelzorger niet overbelast raakt. Overbelasting kan ontstaan als de zorg te veel tijd en energie gaat kosten en uiteindelijk gaat dit ten koste van de zorgvrager. SIGNALEREN is dus een belangrijke taak voor jou als verzorgende!

Signalen van overbelasting kunnen liggen op het praktische, het emotionele, het relationele en het lichamelijke gebied.

  • In het lokaal hangen 6 vellen papier (4 vormen en twee vragen)
  • Beschrijf signalen bij de gebieden van overbelasting
  • Geef antwoord op de vragen
  • De opdracht wordt klassikaal nabesproken

6. Quiz (klassikaal)

Inmiddels weet je al weer wat meer over mantelzorg. Om dit te testen ga je deelnemen aan een klassikale quiz. De quiz bevat 25 vragen. Klik op de link join.quizizz.com en voer de code 444774 in ! Wacht tot de docent de quiz heeft klaar gezet, veel succes!

7.Even een spelletje

De afgelopen lessen heb je wellicht nieuwe kennis opgedaan. Om te checken of deze kennis is bijgebleven ga je een game spelen. Je kunt het spel vergelijken met memory. Het is de bedoeling dat je de woorden links en rechts met elkaar gaat verbinden. Klaar om te spelen? Let op: het spel gaat op tijd! Wie uit de klas haalt de hoogste score?http://www.cram.com/flashcards/games/jewel/mantelzorg-8087208

8. Afsluiting en afronding van de e-learning

Dit is alweer het laatste onderdeel van de e-learning. Ik ben erg benieuwd hoe je het ervaren hebt om individueel via een online werkvorm, i.c.m. klassikale opdrachten de lesstof te behandelen. Wil je daarom je mening geven via onderstaande link en vul de code: 954453 in https://www.menti.com/

9. Gezamenlijk in gesprek (klassikaal)

Als afsluiting houden we een kringgesprek over mantelzorg. Dit wordt gedaan aan de hand van het kaartspel ‘in gesprek over mantelzorg’. Dit zijn prikkelende kennisvragen, stellingen en casussen over mantelzorg voor professionals in de wijk.

Bedankt!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.