Communication arts การประชาสัมพันธ์ 1 ในสายงานของนิเทศศาสตร์ ผู้นำศาสตร์แห่งการสื่อสาร

การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กรสู่ความสำเร็จ

งานประชาสัมพันธ์ หรือ PUBLIC RELATIONS ในภาษาอังกฤษ คือ รูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศล การประชาสัมพันธ์ถูกนำมาใช้มาเผยแพร่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง การทำประชาสัมพันธ์จะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ะความร่วมมือที่ดี

งานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน จะมีการแบ่งประเภทการทำงานได้ได้หลายระดับ ทำได้ตั้งแต่ระดับปฎิบัติการที่ต้องอาศัยความคล่องตัว ความสามารถในการสื่อสาร และบุคลิกภาพที่อบอุ่นตรึงใจแก่ผู้ที่สื่อสารด้วย ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารดีเยี่ยม และรู้ถึงกระบวนการประชาสัมพันธ์ในเชิงลึก และมีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถนำเสนองานได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนมากแล้วผู้ที่สำเร็จการประชาสัมพันธ์ในระดับนี้จะสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้ นักประชาสัมพันธ์ในระดับผู้บริหารองค์กรระดับสูง โดยทั่วไปแล้วอาชีพนักประชาสัมพันธ์ในทุกบริษัทจะมีตำแหน่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่วางแผน กำหนดนโยบายการสื่อสารภายในบริษัทหรือองค์กร หรือบริหารเครื่อข่ายเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาให้องค์กรต่อสู้และอยู่อย่างยั่งยืนได้

งานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันมีอยู่ในองค์กรทุกขนาด แต่มีชื่อที่ใช้เรียกฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน แต่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่ต่างกันเลยและเพิ่มความสำคัญมากขึ้นทุกวัน ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร Public Relations การสื่อสารองค์กร Corporate Communications การสื่อสารองค์การ Communication in Organization ฝ่ายกิจกรรมสื่อสาร Communication Affairs เป็นต้น
ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันจึงเป็นบุคลากรที่ต้องมีความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนประชาสัมพันธ์ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กร จึงเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในปัจจุบัน
การบริหารงานประชาสัมพันธ์แตกต่างจากการบริหารองค์กรในศาสตร์ วิชาแขนงอื่นอย่างชัดเจน เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการที่จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับชุมชน หรือประชาชน เป็นการทำงานที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์ผลกำไรให้แก่องค์กรของตนเพียงฝ่ายเดียว แต่จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือที่เรียกว่าการรับผิดชอบสังคม (Corporate Social responsibility หรือเรียกสั้นๆ ว่า CSR ) ในทุกๆ โครงการ ทุกกิจกรรมที่ดำเนินงานไปด้วย

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จึงมุ่งเน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาก้าวเป็นนักประชาสัมพันธ์มีอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพhttp://www.dpu.ac.th/commarts/public-relations.html

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบบูรณาการในการประชาสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ที่สำคัญ นำความรู้สู่การปฎิบัติและการประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยเน้นกระบวนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์ ที่มีการวิจัยเพื่อหาข้อมูล การวางแผนบทบาทการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ การผลิตและเลือกใช้สื่อ การประเมินผลการพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนองานแบบมืออาชีพ

เน้นความคิดสร้างสรรค์ รู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ วางแผนสื่อสาร การประเมินผลข้อมูลหลักจริยธรรม หลักการจูงใจ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการผลิตและการใช้สื่อทุกรูปแบบ การนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการสอนและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ พร้อมที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์และปฎิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำระหว่างประเทศ

ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนการประชาสัมพันธ์ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

1. บุคลิกภาพที่เพียบพร้อม

ผู้ที่อยากเป็นประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพและหน้าตาจะต้องโดดเด่นเป็นอันดับแรก อาจไม่ต้องสวยถึงขนาดเข้าขั้นนางสาวไทย แต่อย่างน้อยก็ควรพาขึ้นเวทีได้อย่างไม่อายใคร ซึ่งการมีบุคลิกภาพดี หน้าตาสวยหล่อ และดูภูมิฐานมีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนบริษัทง่ายดายขึ้นหากต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่กดดัน คุณยังถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัททางอ้อมอีกด้วย

2. มีความรู้ความสามารถ

นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทในทุกเรื่อง ไม่ใช่รู้แต่เรื่องทางวิชาการที่ตนเรียนมาเท่านั้น เพราะนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทโดยตรง ซึ่งบางสถานการณ์คำถามที่บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนยิงเข้าใส่มักเป็นเรื่องที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาก่อนเสมอ ดังนั้นความรู้ลึกและรู้จริงจะช่วยให้ตอบคำุถามและสร้างความพึงพอใจให้กับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี และยังรักษาภาพลักษณ์ทางธุรกิจเอาไว้ได้อีกด้วย

3. มีทักษะการพูดที่ดี

นักประชาสัมพันธ์ต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ทักษะการพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษโดยพิจารณาจากทักษะในการสื่อสารเป็นหลัก เพราะบางครั้งเรื่องร้ายๆ ก็อาจพลิกกลับมาเป็นเรื่องดีได้หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่พูด แม้พวกเขาไม่เห็นด้วยตาตนเองก็ตาม

4. มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติอีกอย่างของผู้ต้องการเป็นนักประชาสัมพันธ์คือต้องรักงานบริการอย่างแท้จริง เพราะตำแหน่งนี้มักเป็นฝ่ายที่ต้องรับหน้าลูกค้าและสื่อมวลชนเสมอ ดังนั้นหากใครไม่มีใจรักและความอดทนจริงๆ ก็ไม่อาจทำงานนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการจำต้องคัดเลือกคนที่มีใจรักในงานบริการและกระตือรือร้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนใจเย็นและประนีประนอมด้วย

5. มีไหวพริบ และความฉลาดทางอารมณ์

ทุกครั้งในงานแถลงข่าวมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบคำถาม หรือเอาตัวรอดจากการถูกบีบคั้นทางอารมณ์จากสื่อมวลชนหรือลูกค้า และยังรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการด้วย
ผู้ที่เรียนการประชาสัมพันธ์ควรมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสาร Communication DNA นั่นคือ ต้องเป็นผู้ที่สนใจในข่าวสาร และสิ่งรอบตัว กระแสสังคม ชอบการ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ในเรื่องราวต่างๆ

ชื่อปริญญาการประชาสัมพันธ์

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Public Relations)

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.A. (Public Relations)

ต้องการข้อมูลการเรียนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ติดตามข่าวสารนักประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามการเรียนประชาสัมพันธ์ ในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถกดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยในเพจ การประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตณ์ ดีพียู ค่ะ ยินดีให้คำแนะนำแก่น้องๆ ทุกขึ้นเพื่อก้าวสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

https://www.facebook.com/Pr.dpu/

https://www.facebook.com/Pr.dpu/

02-9547300 ต่อ 355 และ 356

http://www.dpu.ac.th/commarts/public-relations.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.