סיביר - דרך הברזל במקום דרך המשי תמונות מהרכבת הטראנס-סיבירית

לרוסים היה צורך לקשר את וולאדיבוסטוק למוסקבה. הרכבת הטראנס סיבירית קיצרה המסע לרוחב האימפריה - בבוץ ובשלגים, בחורב ובמדבריות, בקור נורא או בחום רצחני - משלושה חדשים ויותר, למסע בן כשבוע בלבד.

רק הנוסעים ברכבת במרחבי סיביר יכולים להבין את תחושת הגודל והאינסוף.

גם הרכבות בדרך ארוכות, ארוכות ואינן נגמרות

ערים מפתיעות משובצות במרחבים האינסופיים-

אירקוצק ובתי העץ עם החלונות המעוטרים

בית קפה "משוגע" בנובוסיברסק
אומסק

יקתרינבורג - העיר האירופאית כמעט בקצה אסיה

קזאן - עירם של הטטארים
והסיום במוסקבה

תודה שהצצתם במסע המופלא לרוחב היבשת

שלכם, החתול מאוזובו שליד אומסק

Created By
Seffi Benjoseph
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.