Inhuldiging BZYC Zeebrugge 3 september 2016

Foto's door Geert Vermeiren. Indien jullie graag een copie van een specifieke foto ontvangen, aarzel dan niet contact op te nemen.

Created By
Geert Vermeiren
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.