Runousoppia runousoppia

Runon kieli on tiivistä, kohosteista.

padlet.com/mirkka/runo

Rakenteellisesti metafora mieltyy vertauksena ilman kuin-sanaa. Kuitenkin metafora on paljon kiinteämpi, painavampi ja ilmaisuvoimaisempi kuvallisuuden muoto kuin vertaus. Metafora synnyttää uusia merkityksiä.

Metafora on varsinainen kielikuva.

Metafora on runoilijan keskeisimpiä välineitä.

Toisiinsa kuulumattomat sanojen merkitykset liitetään yhteen. > Uusi merkitys syntyy tässä liitoskohdassa.

Älä käytä kliseisiä metaforia, luo uusia.

Konkreettiset metaforat usein tehokkaimpia.

"Cadillac, jättimäinen kuoriainen."

"Lontoo, kymmenientuhansien kengänpohjien rutistama alumiinifolio" (ks. Natalie Goldberg, Avoin mieli.)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.