Loading

Dod i arfer â'r system newydd yr ysgol / Getting used to the new school system Beth fydd angen i chi ei wybod / What you will need to know

Fel y cofiwch i gyd cyn gwyliau'r Pasg, gofynnwyd i chi i gyd drosglwyddo eich 'homedrives' i'ch HWB OneDrive. Rydym bellach wedi cwblhau ein symudiad drosodd i Intune. / As you all remember before the Easter break we asked you all to transfer your 'homedrives' to your HWB OneDrive. We have now completed our move over to Intune.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?/What does this mean for you?

O ddydd Llun bydd newid ar sut y byddwch yn mewngofnodi i gyfrifiaduron yr ysgol, sut rydych yn cadw ac yn cael mynediad i'ch gwaitha sut y byddwch yn argraffu dogfennau. Gadewch i ni blymio i mewn. / As of Monday there will be a change on how you log into the school computers, how you save and access your work and how you will print documents. Lets dive in.

Sut i gopio dogfennau sgan o Remote Desktop / How to copy scan documents from Remote Desktop?

**Pan fyddwch yn sganio dogfen i mewn i'r argraffydd bydd angen i chi wedyn ddefnyddio bwrdd gwaith pell i gael mynediad i'r ffolder konica_scans a fydd yn cael ei chadw ar yr hen gyfran ffeil. Bydd y vidoe byr hwn yn dangos i chi sut i wneud hyn. COFIWCH ddewis y dogfennau i'r dde cliciwch COPIO yna gludo'r dogfennau i mewn i'ch ffolder undrive. Ni fydd llusgo a gollwng yn gweithio / When you scan a document into the printer you will need to then use remote desktop to access the konica_scans folder that will be kept on the old file share. This short video will show you how to do this. PLEASE REMEMBER to select the documents right click COPY then paste the documents into your Onedrive folder. Drag and drop will not work.**

Sut i Mewngofnodi / How to log in

**Cofiwch ddefnyddio eich cyfrif HWB wrth fewngofnodi i'r cyfrifiaduron. / Please remember to use your HWB account when logging into the computers.**

Mewngofnodi i Onedrive / Log into Onedrive

** sylwch fod angen gwneud hyn cyn gynted ag y byddwch yn mewngofnodi i'ch cyfrifiadur. fel arall ni fyddwch yn gallu gweld unrhyw ddogfennau rydych wedi'u cadw. / Please note this needs to be done as soon as you log into your computer. otherwise you will not be able to see any documents you have saved.**

Sut i ddefnyddio print symudol? / How to use mobile print?

Cofiwch mewngyfnodi gyda cyfrif ysgol chi nid cyfrif Hwb / Please remember to login with your school login not your hwb login

**Bydd yr opsiwn hwn yn argraffu eich dogfennau'n syth i'r argraffydd, Heb fod angen rhyddhau o'r orsaf argraffu y tu allan i ystafell Mr Kenny. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r campws Cynradd ond bydd eich dogfennau'n cael eu hargraffu i'r argraffydd y tu allan i Swyddfa Eleri, heb fod angen rhyddhau'r ddogfen. / This option will print your documents straight to the printer, With no need to release from the print station outside Mr Kenny's room. This also applies to the Primary campus but your documents will be printed to the printer outside Eleri's Office, with no need to release the document. **

Sut i ddefnyddio print diogel? / How to use secure print?

**Mae'r opsiwn hwn ar gael ar gyfer staff campws uwchradd yn unig ac yn eich galluogi i lanlwytho eich gwaith yn ddiogel fel dogfen PDF a'i ryddhau o'r orsaf argraffu neu drwy fewngofnodi i'r argraffwyr. Noder mai dim ond PDF a JPEG fydd yn cael eu derbyn gan ddefnyddio'r opsiwn hwn. Bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi gadw'r ddogfen rydych am ei hargraffu fel un o fformatau'r ffeil er mwyn i hyn weithio. Er enghraifft yn Microsoft Word gallwch glicio - Ffeil> SaveAs> PDF /This option is only available for Secondary Campus users and allows you to safely upload your work as a PDF document and release it from the printing station or by logging into the printers. Please note that only PDF and JPEG will be accepted using this option. This will mean that you will have to save the document you want to print as one of the file formats above for this to worked. For example in Microsoft Word you can go to - File> SaveAs> PDF**

Sut i gael mynediad i Classroom Pre-Order? / How to access Classroom Pre-Order?

**Sylwch y gallwch roi'r ffeil Archebu ymlaen Ystafell Ddosbarth ar eich bar tasgau fel y dangosir yn y fideo. Bydd hyn wedyn i'w weld yn y bar tasgau bob tro y byddwch yn mewngofnodi i'r cyfrifiadur. / Please note that you can pin the Classroom Pre-order file to your task bar like shown in the video. This will then be visible in the task bar each time you log into the computer.**

Credits:

Created with images by Unknown - "Free photo: printer, print, printing, paperwork, operate ..." • StartupStockPhotos - "children win success" • Unknown - "Mit Zusatztools für mehr Sicherheit sorgen" • Unknown - "Photocopier Control Buttons - Free Stock Photos ..." • andreas160578 - "plotter large format printer printer" • Unknown - "Menü Tafel Restaurant · Kostenloses Foto auf Pixabay"