Oorlog tegen terrorisme Buse-Lindsey-indira-céline-febe

Wat is terrorisme?

Terrorisme is het plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen.

Oorlog tegen terrorisme

De oorlog tegen het terrorisme heeft onomkeerbare gevolgen gehad zoals de onderlinge verhoudingen tussen moslims en niet-moslims die onder grote druk zijn komen te staan, vele mensenlevens zijn verloren gegaan, schending van de mensenrechten, verspilling van geld en inbreuk op onze privacy. Met geweld los je niet echt geweld mee op.

Waar is er nog oorlog tegen terrorisme?

Turkije tegen IS en PKK:

(= De Koerdische Arbeiderspartij letterlijke vertaling: "Arbeiderspartij van Koerdistan" is een Koerdische militante organisatie in Turkije en Iraaks-Koerdistan. Tussen 1984 en 2013 vocht de PKK een gewapende strijd tegen de Turkse staat voor culturele en politieke rechten en zelfbeschikking voor de Koerden in Turkije.)

Boko Haram:

eigenlijke naam Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, is een Nigeriaanse terreurbeweging die met geweld een islamitische staat in Nigeria en buurlanden wil vestigen

Oorlog tegen terrorisme? Oorlog is terrorisme

Wat met waarden en normen?

  • identiteit --> zelfontplooiing --> ze willen hun eigen leren kennen aan de hand van terrorisme
  • politieke vrijheid --> stemrecht --> mensen willen democratisch kunnen stemmen op hun politieke leider, terrorisme wil politieke veranderingen en de staat probeert dit terrorisme tegen te gaan door geweld
  • veiligheid --> kinderen in veiligheid brengen --> hulp vragen aan militairen of vluchten

Pro of Contra?

Pro:

  • Je wilt geen terrorisme
  • Je wil hen duidelijk maken dat terrorisme slecht is en ermee ophouden
  • Als wij ook niks doen gaan zij ( bijvoorbeeld IS) dan te ver gaan en zo misschien landen veroveren zoals in de tijd van Hitler. Anders gezegd voor je eigen land te beschermen.

Contra:

  • geweld tegen geweld lost nooit op
  • onschuldige mensen zoals kinderen, vrouwen en bejaarden raken gewond of zelfs vermoord.
  • Door oorlog tegen terrorisme toon je een slechte voorbeeld aan de samenlevingen, want oorlog is terrorisme

Actua

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.