การสำรวจพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชน เขตบางรัก , เขตบางแค, เขตบางซื่อ, และ เขตหนองแขม

คณะผู้จัดทำ

1. นาย ชัชชัย ใจดี 580112010040

2. นาย วรรณชนะ จันทร 580112010103

3. นางสาว ทิพเนตร ทองโฉม 580112010034

4. นางสาว สิริกร เทพทัศน์ 580112010074

5. นางสาว พัชรีพร กันแจ่ม 580112010075

ส่วนที่1 : ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่และเขตที่ตอนเองรับผิดชอบ

ส่วนที่2 : ตอบคำถาม

1) ท่านคิดว่า ประชาชนเป็นพลเมืองที่พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศได้หรือไม่
  • ประชาชน หมายถึง คนของประเทศ เช่น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้ คำว่า "ประชาชน" ในบางครั้ง อาจหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือนักบวช และในบางครั้งหมายถึงผู้ที่มิได้เป็นพ่อค้าด้วยประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศพัฒนาบวกกับการทำงานของรัฐ
  • ได้ เพราะ ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศพัฒนาบวกกับการทำงานของรัฐ ซึ่งรัฐต้องเป็นผู้นำทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เล็งเห็นถึงประชาชนในแต่ละเขต แต่ละท้องที่ของตนเองที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นประชาชน"ผู้สูงอายุ" เป็นหลักและรองลงมาคือวัยทำงาน แม่ค้าต่างๆ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้น รัฐต้องเข้ามาช่วยดูแลในเขตของตนเองให้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน พัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกัน การขับเคลื่อนประเทศนั้น ต้องประกอบด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการเติมเต็มปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2) เรามีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ในความสำคัญของรัฐนั้นหรือเขตนั้นเป็นผู้แนะนำแนวทางการปฏิบัติหรือการที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นหรือเขตที่ตนเองรับผิดชอบนั้นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น การใช้สิทธิ เสรีภาพ และยังมีการเปิดโอกาสกำหนดปัญหาความต้องการของตนเอง เป็นการเสริมพลังอำนาจให้แก่ประชาชน การจัดการ การตัดสินใจ และ การควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละท้องที่นั้นๆ เพื่อสร้างศักยภาพของประชาชนใหนด้าน ภูมิปัญญา ทักษธ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมายได้
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
  • 1. เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ (ตรงตามความต้องการ)
  • 2. สร้างฉันทามติ (ลดความขัดแย้ง)
  • 3. เพิ่มความง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ (ความเป็นเจ้าของร่วม)
  • 4. ดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ/ชอบธรรม
3) ท่านคิดว่า เราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐได้อย่างไร
  • หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคคลมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจำชาติ ซึ่งหลักคุณธรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญของธรรมาภิบาล และเป็นหลักการที่นำมาใช้ในการบริหารงานในปัจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารภาครัฐ อาทิ พนักงานของรัฐทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน หมั่นเพียรรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความโปร่งใสในทุกกระบวนการการทำงานของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน รวมถึงประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
4) การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร
  • ได้เรียนรู้การประสานงานและความสามัคคีของคนในทีม ได้พบปะกับประชาชน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ทั้งคนชรา วัยทำงาน พ่อค้าแม่ค้า ร่วมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องที่นั้นๆ และยังได้เห็นความคิดที่หลากหลายจากคนในเขตพื้นที่ที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังทำให้ได้ฝึกฝนประสบการณ์การ ประสบการณ์ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และมุ่งให้เป็นนักพัตนากับพื้นที่จริง หรือ ในช่วงที่เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับชีวิตจริงได้ การเข้าหาคน การรับรู้ความคิด ของคนนั้นพื้นที่นั้นๆ และเก็บรวบรวมมาพัฒนาให้มีความเจริญมากขึ้นไปอีกในปัจจุบัน

Credits:

Created with images by JanBaby - "mountain road winding road travel"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.