Zeur Niet! Themakoor

Sfeerbeelden

Zeur niet 13 februari
Zeur niet emotie

Onderzoek logo's

Schetsen

Typografisch Schema

Kleuren schema

Eindontwerp

Uilteg

Dit ontwerp is ontstaan nadat ik aan muziekbalken dacht, Hierna heb ik gekeken wat ik nog miste en heb ik mijn inspiratie gehaald uit de hoeden die sommige op hadden en de bloemen die opgespeld zaten. Dit heb ik verwerkt in de muzieknoot die verwijst naar de muziek.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.