Tutkitaan verenkiertoa Monilukutaidon tehtävä

Tavoitteet: opastaa oppilaita soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Tuottaa yhteistyössä parin kanssa ja pienessä ryhmässä yhteinen tuotos/näkemys asiasta, ohjaa neuvottelemaan ja tuottamaan yhdessä.

Oppilaat saavat ohjeen oppimisalustalla. Toteutustapa luokkatilassa. Oppilaat valitsevat laitteet ja tuottamiseen käytetyn median. Opettajalla on valmiiksi jontuttuja tuottamistapoja valittuna tai tuo jonkin uuden menetelmän tässä.

Voit myös katsoa videon sydämen toiminnasta

Piirrä paperille ihmisen hahmo ja merkitse siihen sydän ja verisuonisto

Piirrä ihmishahmon päälle ne kohdat, joista mittaat pulssia.

Mitatkaa pareittain toistenne pulssi sekä ranteesta, että kaulalta. Kirjaa lukema ylös.

Seuraavaksi tehkää videolla näkyvää liikettä yhden minuutin ajan.

Tehkää selvitys tietojanne perusteella siitä, miksi pulssi nousee. Esityksen muoto voi olla video tai sarjakuvamuotoinen esitys. Tehkää esityksestä lyhyt video, maks 2 min.

Kun saatte työn valmiiksi, ottakaa toinen pari parikseni. Esitäkää tulokset ensin toisille pareittain, vertailkaa niitä. Tehkää toisen parin kanssa yhteinen esitys tuloksistanne ja esittäkää ne luokalle.

Oppilaat piirtävät, videoivat ja tuottavat tekstiä. Tärkeää on myös itse kokeileminen ja omien reaktioiden tutkiminen. Oppilaiden itsetuntemus lisääntyy.

Arviointi: tulos perustuu pitkälti yhteisten samojen kokemusten komeiden ja niiden jakamiseen. Oppilaiden palaute on nähtävissä ja taltioituna oppimisalustalla/pilvessä.

Arviointi voi tapahtua myös prosessin kuluessa jaksoissa. Tämä antaa mahdollisuuden muokata oppimista ryhmän mukaan.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.