Natuurlijke intelligentie Meervoudige intelligenties

De leerling denkt vooral in:

  • samenhang met de natuur
  • de natuur in samengang met de omgeving
  • het vermogen om objecten in de natuurlijke wereld te herkennen en te categoriseren

De leerling wordt aangetrokken door:

De leerling wordt aangetrokken door de fauna en de flora.

Planten, bloemen, dieren, landschappen, stenen...

Vaardigheden en voorkeuren

  • in de tuin werken (groene vingers hebben)
  • met de bescherming van het milieu bezig zijn
  • met de bescherming van dieren bezig zijn
  • vaak in de natuur zich bevinden
  • alleen kunnen zijn met de natuur
  • de natuur beschermen en respect hebben voor de planten en dieren

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.