Loading

Cabirol a Vilallonga de ter

El cabirol es el "follet" del bosc. Es un mamifer realment molt petit que pesa només entre 15kg i 30kg.

Li agrada sortir a la tarda/nit quan ja no hi ha ningú al bosc.

L'únic soroll que fa es un lladruc per cridarse entre ells, molt semblant al d'un gos.

Els mascles presenten banyes de tres puntes i les famelles no.

Maluradament donat que es un animal molt territorial i que no s'allunya massa del seu territori és molt fàcil de caçar.

Si no tens la sort de veure un cabirol, pot ser pots veure les marques que deixen als arbres amb les banyes.

Es una pena que els caçadors no ens permetin gaudir mes d'aquest magnific follet dels boscos...

Text i fotografies: Julio Mieza del Val

Equip: Canon 30D + Canon 100-400mm

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.